4 θέσεις δικηγόρων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΤΕΕ και να συμμετέχουν στην υλοποίηση του υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών- Λογιστική Εκκαθάριση-Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών-Αξιολόγηση Δράσης- Δειγματοληπτικός Έλεγχος Ωφελούμενων». Μεταξύ των θέσεων προκηρύσσονται είναι: 1 θέση δικηγόρου (ΨΑ-ΕΕ3.01) Νομική Υποστήριξη σε θέματα ΕΣΠΑ Δικηγόρος με Μεταπτυχιακό Τίτλο και 7ετή Εμπειρία Νομική Υποστήριξη σε θέματα ΕΣΠΑ και 3 θέσεις δικηγόρων (ΨΑ-ΕΕ6.04) Πιστοποίηση & Εκκαθάριση Δικηγόρος με 3ετή Εμπειρία Μέλος Ομάδας Πιστοποιήσεων & Εκκαθαρίσεων. Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ 

Σχόλια