Ακύρωση κατάσχεσης πρώτης κατοικίας οφειλέτη τράπεζας. Ερμηνεία του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 3869/2010

ΜΠρΑθ 2116/2015 : Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης πρώτης κατοικίας οφειλέτη τράπεζας. Ερμηνεία του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 3869/2010 : «Ο Ν. 3869/2010 (ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις), προέβλεψε τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, για τη ρύθμιση τούτων και την απαλλαγή, ακολουθώντας τη διαδικασία που σχετικώς ορίζεται.
Δυνάμει, μάλιστα, του άρθρου 9 παρ. 2 του ιδίου νόμου, προς το σκοπό προστασίας της κύριας κατοικίας, μπορεί να εξαιρεθεί από τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη, που υπέβαλε αίτηση ρύθμισης χρεών του, το ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία, η προστασία, εξάλλου, του ακινήτου, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επί αυτών (όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 85 Ν. 3996/2011, ΦΕΚ Α 70/05.08.2011). Σύμφωνα δε με το άρθρο 19, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με, το άρθρο 5 της από 18.12.2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 246/18.12.2012), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4128/2013 (ΦΕΚ Α 51/28.02.2013) «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (ήτοι από την 03η.08.2010) και μέχρι την 31η. 12.2013 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρου 9». Βάσει δε της παρ. 2 του άρθρου 46 Ν. 3986/2011, στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 Ν. 3869/2010, προστέθηκε το ακόλουθο εδάφιο: «Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας». Εκ του συνδυασμού των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, ότι, πλέον, και έως την 31η. 12.2013 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, ακόμη και όταν τούτος (πλειστηριασμός) επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που δεν στερείται πτωχευτικής ικανότητας, ήτοι δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του προαναφερόμενου Ν. 3869/2010. Το προαναφερθέν, εξάλλου, άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 3986/2011, που τροποποίησε το άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε με την προηγούμενη τροποποίηση του με το άρθρο 36 Ν. 3910/08.02.2011, στόχο έχει να διαφυλάξει τη διατήρηση της κύριας κατοικίας, για τους σκοπούς του άρθρου 9 του κατά τα ανωτέρω νόμου, στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι την πραγματική και απρόσκοπτη ενεργοποίηση της δυνατότητας υπαγωγής των οφειλετών στη διαδικασία του Ν. 3869/2010 (εξώδικος συμβιβασμός, αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, δικαστικός συμβιβασμός ή δικαστική απόφαση), ενόψει και του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται μετά την εναρκτήρια φάση της εφαρμογής του, από την 03η.01.2011. Συνεπεία δε των προεκτεθέντων, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει, περί αναστολής πλειστηριασμών, η προηγούμενη υποβολή αίτησης του οφειλέτη προς εξώδικο συμβιβασμό ή, μετά την αποτυχία αυτού, η υποβολή αίτησης του άρθρου 4 του ιδίου νόμου στο κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο (ΜονΠρωτΧαλκ 105/2014, Α' δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜονΠρωτΖακυνθ 3/2013, Α' δημοσίευση ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)». (dsa.gr)

Σχόλια