Προσωρινή προστασία (νομολογία διοικητικών δικαστηρίων)

Προσωρινή προστασία – Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου για ληξιπρόθεσμα χρέη προερχόμενα από φορολογικές οφειλές της αιτούσας, υπό την ιδιότητα αυτής ως κληρονόμου οφειλέτη του Δημοσίου: Με την 928/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 8ο Μονομελές, σε Συμβούλιο) έγινε δεκτή αίτηση της αιτούσας και ανεστάλησαν εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας των Τραπεζών με την επωνυμία «....» και «...» για ληξιπρόθεσμα χρέη ποσού 298.629,76 ευρώ, προερχόμενα από φορολογικές οφειλές της αιτούσας, υπό την ιδιότητα αυτής ως κληρονόμου οφειλέτη του Ελληνικού Δημοσίου.  Κρίθηκε ότι, η ασκηθείσα ανακοπή είναι προδήλως βάσιμη, ανεξαρτήτως της τυχόν βλάβης της αιτούσας. 
Και τούτο διότι, εφόσον εχώρησε εκ μέρους της αιτούσας, όταν αυτή ενηλικιώθηκε, την 16-07-2010, αποποίηση της κληρονομίας του κληρονομούμενου παππού της, εντός της προθεσμίας που τάσσεται από το άρθρο 1912 του Α.Κ. για τη διενέργεια της απογραφής, η αιτούσα δεν είχε πλέον ούτε δικαιώματα ούτε υποχρεώσεις από την εν λόγω κληρονομία και επομένως μη νομίμως, χωρίς προηγουμένως να έχει ανατραπεί ή να έχει αμφισβητηθεί από το Δημόσιο το γεγονός της ως άνω αποποιήσεως, επιβλήθηκε κατάσχεση εις βάρος της, εφόσον  αυτή δεν ήταν κατά νόμο υπόχρεη.
Προσωρινή Προστασία – Δεκτή αίτηση αναστολής ως προς την κύρια κατοικία και απορριπτική ως προς τη δευτερεύουσα
Με τη 1313/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 3ο Μονομελές, σε Συμβούλιο), έγινε εν μέρει δεκτή αίτηση του αιτούντος και ανεστάλη η εκτέλεση της με αριθ. 4747/23-07-2013 πράξεως ταμειακής βεβαιώσεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, με την οποία βεβαιώθηκε ταμειακώς σε βάρος του, πρόστιμο ποσού 125.000 ευρώ.  Το Δικαστήριο σταθμίζοντας τους λόγους δημοσίου συμφέροντος και αφού έλαβε υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος αλλά και τα εισοδήματά του και την περιουσία του, έκρινε ότι η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή μόνο κατά το μέρος που αφορά στο εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας του επί του διαμερίσματος του στο Χαλάνδρι, που αποτελεί την κύρια κατοικία αυτού και της συζύγου του και να απαγορευθεί η λήψη διοικητικών, καταναγκαστικών κλπ. μέτρων σε σχέση με το δικαίωμα αυτό έως την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσης ανακοπής.  Αντίθετα, απέρριψε την υπό κρίση αίτηση όσον αφορά στο έτερο ακίνητό του στα Χανιά, το οποίο αποτελεί δευτερεύουσα κατοικία αυτού και της  συζύγου του.  
Προσωρινή Προστασία – Αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης – point system
Με τη 1859/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1Bο Τριμελές, σε Συμβούλιο), έγινε δεκτή αίτηση του αιτούντος και ανεστάλη η εκτέλεση της υπ’ αριθ. 7231/14-02-2014 πράξης αφαιρέσεως της άδειάς του ικανότητας οδηγήσεως για χρονικό διάστημα έξι μηνών, του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής Τομέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  Η τελευταία είχε εκδοθεί με την αιτιολογία ότι ο αιτών είχε συμπληρώσει το όριο βαθμών ποινής (point system) και συγκεκριμένα σύνολο βαθμών ποινής 25, λόγω μη χρήσεως ζώνης ασφαλείας και λόγω κινήσεως, σε τέσσερεις περιπτώσεις, εντός λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων.  Το Δικαστήριο σταθμίζοντας τους λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενους στην εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της οδικής κυκλοφορίας και αφού έλαβε υπόψη του ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής (οδηγός ταξί), ότι η εκμετάλλευση του εν λόγω οχήματος αποτελεί μέσο βιοπορισμού για τον ίδιο και την οικογένεια του ενώ εξάλλου, δεν έχει άλλο πόρο εισοδήματος, έκρινε ότι η αφαίρεση για έξι μήνες της άδειας οδήγησης αυτού, θα του προκαλέσει βλάβη μη δυνάμενη να επανορθωθεί σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής του, καθώς δε θα μπορεί να ασκήσει το ανωτέρω επάγγελμα του, αδυνατώντας κατά τούτο, να ανταποκριθεί στις ανειλημμένες αλλά και τρέχουσες οικονομικές του υποχρεώσεις. (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών)

Σχόλια

Ο χρήστης Κατερίνα είπε…
Ενδιαφέρουσες νομικές εξελίξεις.

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά