Θέση νομικού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 284/21-11-2014 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Υποστηρικτικές δράσεις του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2014-2015» το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρία (3) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη των εργασιών του. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται τα εξής: Έργο 1: Νομική υποστήριξη ερευνητικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Ε.Λ.Κ.Ε. (1 άτομο)
 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπήςμε αναγνώριση από ∆ΟΑΤΑΠ
 Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο αντικείμενο του ∆ημοσίου ∆ικαίου
 Άριστη γνώση Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε νομική υποστήριξη σχετικά με δημόσιες συμβάσεις έργου, προμηθειών και υπηρεσιών
 Οι άρρενες να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Συνεκτιμάται
 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο του ∆ικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 Κάθε άλλο προσόν που μπορεί να συνεκτιμηθεί στην επιλογή για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 10:00π.μ. έως 12:00 μ.μ.- από ∆ευτέρα έως Παρασκευή - Ελ. Βενιζέλου 70,ΤΚ 17671, Καλλιθέα) το αργότερο μέχρι τις 29/12/2014 και ώρα 12:00μμ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά