Θέσεις νομικών στο ΤΕΙ Αθήνας

1.Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» της Πράξης «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» (με κωδικό ΟΠΣ 479988) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών του ανωτέρου Έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  
1. Νομικός εμπειρογνώμονας με εξειδίκευση στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας
Απαιτούμενα προσόντα:
α) Πανεπιστημιακός τίτλος Νομικής
β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα Νομικής στο γνωστικό αντικείμενο του Κοινωνικού Δικαίου
γ) Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στους παρακάτω τομείς:
Υλοποίηση ερευνητικών έργων στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας
Υλοποίηση συμβουλευτικών έργων στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας
Εκπόνηση συγκριτικών μελετών στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας.
Αντικείμενο έργου: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Τεχνικές αξιοποίησης της ΕΚΕ από τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων», που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Διερεύνηση του υφιστάμενου θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου αξιοποίησης δράσεων ΕΚΕ από τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων
Καταγραφή αναγκών των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών του Δήμου Αθηναίων
Τεκμηρίωση μηχανισμών αξιοποίησης δράσεων ΕΚΕ από τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων.

Το προβλεπόμενο κόστος για την εκπόνηση της ανωτέρω Μελέτης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30.4.2015, ανέρχεται στο ποσό των 18.450 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-14.30) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 7328/26-11-2014) για το Έργο «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων» μέχρι και τις 12/12/2014 στη διεύθυνση:
ΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων
Αγίου Σπυρίδωνος 28 και Μήλου 1 (2ος όροφος)
Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 10
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Έντυπο πρότασης
Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου
Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα τεκμηριώνει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στα αντίστοιχα πεδία της κάθε θέσης
Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Υποβολή ενστάσεων
Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999).
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας www.teiath.gr.

2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους» προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών του ανωτέρου Έργου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

1. Νομικός εμπειρογνώμονας με εξειδίκευση στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης
Απαιτούμενα προσόντα:
α) Πανεπιστημιακός τίτλος Νομικής
β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα Νομικής στο γνωστικό αντικείμενο του Κοινωνικού Δικαίου
γ) Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στους παρακάτω τομείς:
Υλοποίηση ερευνητικών έργων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης
Υλοποίηση συμβουλευτικών έργων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης
Εκπόνηση συγκριτικών μελετών στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.
Αντικείμενο έργου: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Καλές πρακτικές κοινωνικής ένταξης αστέγων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια», η οποία:
θα παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο τα αποτελέσματα συγκριτικής έρευνας (θεσμικό πλαίσιο, πολιτικές, μηχανισμοί χρηματοδότησης) σε αντιπροσωπευτικά εθνικά συστήματα κοινωνικής ένταξης αστέγων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια
θα αναπτύσσει τις αρχές ενός μοντέλου εφαρμογής των διεθνών καλών πρακτικών στην Ελλάδα, με έμφαση στην αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης από το δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον εθελοντικό τομέα.
Το προβλεπόμενο κόστος για την εκπόνηση της ανωτέρω Μελέτης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15.3.2015, ανέρχεται στο ποσό των 24.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

2. Νομικός εμπειρογνώμονας με εξειδίκευση στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων
Απαιτούμενα προσόντα:
α) Πανεπιστημιακός τίτλος Νομικής
β) Μεταπτυχιακό δίπλωμα Νομικής στο γνωστικό αντικείμενο του Κοινωνικού Δικαίου
γ) Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στους παρακάτω τομείς:
Υλοποίηση ερευνητικών έργων στα πεδία των εργασιακών σχέσεων και των πολιτικών απασχόλησης
Υλοποίηση συμβουλευτικών έργων στα πεδία των εργασιακών σχέσεων και των πολιτικών απασχόλησης
Αντικείμενο έργου: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Εθνική Στρατηγική για την πρόληψη και καταπολέμηση του κινδύνου της έλλειψης στέγης», η οποία:
θα παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο το εξωτερικό (πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών) και το εσωτερικό περιβάλλον ανάπτυξης μίας Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση του κινδύνου της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα
θα αναπτύσσει τις αρχές, τους άξονες και τις πηγές χρηματοδότησης της Στρατηγικής.
Το προβλεπόμενο κόστος για την εκπόνηση της ανωτέρω Μελέτης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15.3.2015, ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν (ώρες γραφείου 8.00-14.30) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φάκελο με την ένδειξη: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 7331/26-11-2014) για το Έργο «Πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους» μέχρι και τις 12/12/2014 στη διεύθυνση:
 ΤΕΙ Αθήνας - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων
Αγίου Σπυρίδωνος 28 και Μήλου 1 (2ος όροφος)
Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 10
 Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Έντυπο πρότασης
Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου
Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα τεκμηριώνει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στα αντίστοιχα πεδία της κάθε θέσης
Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε στοιχείο οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν ότι θα συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων τους.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Υποβολή ενστάσεων
Υποψήφιος ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999).
 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δε γεννά δικαιώματα προσδοκίας.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Αθήνας www.teiath.gr.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά