Θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

To Yπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει την πλήρωση µε επιλογή µίας (1) θέσης δικηγόρου, με έμμισθη εντολή για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων), όπως ισχύει.
1. Η ως άνω πρόσληψη θα συμβάλει στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και ειδικότερα στην νομική υποστήριξη σε θέματα:
 εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (ερμηνεία – οδηγίες για ορθή εφαρμογή με έκδοση σχετικών εγκυκλίων)
 επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας
 σύμπραξης στην σύνταξη σχεδίων νομοθετημάτων για τη ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων ή για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του Κοινοτικού Δικαίου
 εισηγήσεις για την αντίκρουση αιτήσεων ακυρώσεων στο ΣΤΕ & στα Διοικητικά Δικαστήρια για θέματα πού άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Δ/νσης Δασών καθώς και αντίκρουσης μηνύσεων που στρέφονται εναντίον του προσωπικού για την παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων
 χειρισμού νομικών θεμάτων, όπως δασικής ιδιοκτησίας, άρσης δουλειών, εξαγοράς και απαλλοτρίωσης δασών και δασικών εκτάσεων, εξώδικης και δικαστικής διανομής συνιδιοκτητών με το Δημόσιο δασών και δασικών εκτάσεων κ.α.
2. Οι αποδοχές του προσλαμβανόμενου καθορίζονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ 2/844/0022/4-1-2013 (Β’ 43) των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με την με αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών και θα βαρύνουν τον ΚΑΕ Ο211 «Βασικός Μισθός» του Ε.Φ. 31-110.

3. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταµείου Νοµικών και Ταμείου Υγείας & Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών και θα υπάγεται οργανικά στο ΥΠΕΚΑ ακολουθώντας την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/11/2014 - 13/12/2014. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά