Θέση πτυχιούχου νομικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα-Αξιοποίηση της Έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Στυλιανό Ροζάκη (Αν. Καθηγητή του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα έως 10 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ : Σύμβουλος συναλλακτικών και θεσμικών ζητημάτων σε θέματα δημιουργίας εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 10 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
1. Να έχουν πτυχίο Νομικής
2. Να έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφή με το ανωτέρω αντικείμενο πεδία
3. Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας
4. Ειδικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών από εμπορικές συναλλαγές
5. Ειδικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία σε συναλλαγές που σχετίζονται με την παραγωγική αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας ή/και μεταφοράς τεχνολογίας
6. Ειδικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα του θεσμικού πλαισίου ΑΕΙ & του θεσμικού πλαισίου έρευνας
7. Να έχουν αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 24/11/2014 και ώρα 14:00
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Στ. Ροζάκη ή την κα Α. Αναγνώστη (τηλ. 210 529 4768, email: s.rozakis@aua.gr, a.anagnosti@aua.gr)και στην κα Ό. Δεφίγγου, ΕΛΚΕ ΓΠΑ (τηλ. 2105294926, email: olga.defingou@aua.gr)

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Σχόλια