Θέση νομικού στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) προκηρύσσει, βάσει του άρθρου 7 του Ν.2667/1998, όπως ισχύει, την πλήρωση µιας (1) θέσης Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών που δύναται να ανανεωθεί. Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι-ες πρέπει:
(α) να είναι Έλληνες-ίδες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) να µην έχουν κανένα από τα κωλύµατα του άρθρου 8 του N.3528/2007.
(γ) Οι άνδρες Έλληνες πολίτες να έχουν εκπληρώσει, κατά το χρόνο διορισµού τους, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές και να µην είναι ανυπότακτοι ή να µην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη απόφαση.
ΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι-ες πρέπει να έχουν:
1. πτυχίο Νοµικής από ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής.
2. µεταπτυχιακό τίτλο της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο της αλλοδαπής σε αντικείµενο σχετικό µε την προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
3. τριετή εµπειρία στην προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
4. άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας και νοµικής ορολογίας. Για τους πολίτες άλλων πλην της Ελλάδας Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρµόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.
5. γνώση χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Θα συνεκτιµηθούν η κατοχή διδακτορικού τίτλου σε αντικείµενο σχετικό µε την προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, η εξειδίκευση στην προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο,  περιλαµβανοµένου του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ερευνητική-συγγραφική εργασία στην ελληνική ή και στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα επί θεµάτων προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Οι ενδιαφερόµενοι-ες πρέπει µέχρι και την 10η Νοεµβρίου 2014 να ταχυδροµήσουν µε συστηµένη επιστολή:
1. Αίτηση µε πλήρη στοιχεία (ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κ.λπ.).
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
4. Υπεύθυνη δήλωση απόδειξης εµπειρίας (αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της ΕΕ∆Α, www.nchr.gr).
5. Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και των αναγνωρίσεών τους, τίτλων ξένων γλωσσών και των µεταφράσεών τους, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας καθώς και άλλων βεβαιώσεων από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα απαιτούµενα προσόντα.
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου.
Η επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 2667/1998, όπως ισχύει και από πενταµελή επιτροπή της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου που ορίζει ο Πρόεδρος. Η ΕΕ∆Α επιφυλάσσεται να µην καλύψει τη θέση, αν τα ανωτέρω ορισθέντα προσόντα των υποψηφίων δεν πληρούνται σε υψηλό επίπεδο. Επίσης, θα ειδοποιηθούν για την περαιτέρω διαδικασία µόνο οι υποψήφιοι-ες που θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο της προεπιλογής.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α)
«Αίτηση για θέση Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού»
(Υπόψη κ. Νίκου Κυριαζόπουλου)
Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος) 10674 Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-7233221-2. Η προκήρυξη εδώ

Σχόλια