Σύμβαση έργου με πτυχιούχο νομικής στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και συγκεκριμένα στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 «Συστημικές Παρεμβάσεις», σύμφωνα με τα Τεχνικά Δελτία Εγκεκριμένων Πράξεων για την «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης» στις τρείς κατηγορίες περιφερειών (σύγκλισης, σταδιακής εισόδου και σταδιακής εξόδου) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) Εμπειρογνώμονα.
Ειδικότερα: Σύμβαση ΚΩΔΙΚΟΣ  Ε.Β2
Κοστολόγηση και ανταποδοτικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της εφαρμογής των συστημάτων πιστοποίησης Προσόντων και Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων / Προσδιορισμός αναλυτικών διαδικασιών, ρόλων, προϋποθέσεων και κανόνων για την εφαρμογή του Συστήματος Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων / Προετοιμασία Οδηγού Εφαρμογής για το Σύστημα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων / Εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για το Σύστημα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων.
Διάρκεια έργου: 9 μήνες
Προϋπολογισμός σύμβασης Ε.Β2: 27.000,00 €
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 23.10.2014 και ώρα 15.00 μ.μ.
Ε.Β2: Απαραίτητα Προσόντα: α) Πτυχίο νομικών επιστημών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) Τουλάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης, διαχείρισης, αξιολόγησης και συντονισμού συγχρηματοδοτούμενων έργων γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στην διοίκηση επιχειρήσεων δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ε) Γνώση Η/Υ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Όπως αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Οι προτάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην ελληνική γλώσσα στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε κλειστό φάκελο, είτε ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς), στη διεύθυνση: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 14234.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται στην πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eoppep.gr. Επιπλέον διευκρινίσεις παρέχονται από τα Τμήματα Πιστοποίησης Προσόντων και Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων, με γραπτά ερωτήματα στο FAX: 210-2709142 ή στο e-mail infr@eoppep.gr, μνημονεύοντας τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ 

Σχόλια