Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος μητρότητας 200 ευρώ σε ελεύθερες επαγγελματίες - Τί προβλέπει η υπουργική απόφαση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2665/8 Οκτωβρίου 2014), η Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.10060/15858/606 για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος μητρότητας ύψους 200 ευρώ και για χρονικό διάστημα 4 μηνών, στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(ΕΤΑΑ), λόγω κυοφορίας και λοχείας. Το επίδομα δικαιούνται  οι άμεσα ασφαλισμένες γυναίκες του ΕΤΑΑ οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα. H απόφαση έχει ως εξής: "Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α΄ 235).
Άρθρο 1: Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους διακοσίων (200) € για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος αποκλειστικά. Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτηση της ασφαλισμένης στον οικείο Τομέα Ασφάλισης του ΕΤΑΑ
β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού
γ) Υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1985 ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.
Άρθρο 2: Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Α. μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας, καταβάλλει στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, το επίδομα μητρότητας, σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.
Άρθρο 3: Η αίτηση για χορήγηση του εν λόγω επιδόματος υποβάλλεται από την ασφαλισμένη εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία τοκετού.

Προϊσχύουσες διατάξεις των κανονισμών των Τομέων του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ που παρέμεναν σε ισχύ ως προς τις παροχές μητρότητας και μετά την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά