Σύμβαση μίσθωσης έργου με κάτοχο πτυχίου νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μεταρρύθμιση Πολιτικών Συστημάτων σε καιρούς κρίσης: Το παράδειγμα της Δημοσιονομικής Σταθεροποίησης Ελληνικών και Γερμανικών Δήμων». Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Μεταρρύθμιση Πολιτικών Συστημάτων σε καιρούς κρίσης: Το παράδειγμα της Δημοσιονομικής Σταθεροποίησης Ελληνικών και Γερμανικών Δήμων» και κωδικό GER_2580 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Νικόλαο-Κομνηνό Χλέπα στο πλαίσιο του Ε.Π. Αττικής, του Α.Π.3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 2013-2015», ζητούνται άτομα για την ερευνητική υποστήριξη των έργων. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 245.477,38€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι απο? 01/11/2013 έως 30/10/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Πληροφορίες: κ. Ν.-Κ. Χλέπα, τηλ. 210 3688937, Τμήμα ΠΕΔΔ ΕΚΠΑ, Θεμιστοκλέους 6, 6ος όροφος. Ημ.λήξης 01/10/2014. Aναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά