Ασκούμενοι δικηγόροι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προσκαλεί όσες/ους ασκούµενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 µηνών, (περίοδος Οκτώβριος 2014 έως Μάρτιος 2015) να υποβάλουν την αίτησή τους από την 24/09/2014 ως και την 03/10/2014. Οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και ∆ανείων ορίζονται σε 10 (δέκα) και οι θέσεις των ασκουµένων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στα Καταστήµατα του Τ.Π. και ∆ανείων στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα σε τρεις (3) δηλαδή από 1 (ένας) σε κάθε Κατάστηµα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύµφωνα µε το σχετικό επισυναπτόµενο υπόδειγµα που χορηγεί το Τ. Π. & ∆ανείων και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Τ. Π. & ∆ανείων (Κεν τρική Υπηρεσία, Κατάσ τηµα Πειραιά, Κατάστηµα Πάτρας, Κατάστηµα Θεσ/νικης) εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του (www.tpd.gr). Το ωράριο απασχόλησης των ασκούµενων δικηγόρων ορίζεται από 09:00 πµ έως 15:00 µµ.. Δείτε την προκήρυξη και την αίτηση εδώ 

Σχόλια