Υποχρέωση για ενέργεια πράξεως. Μη συμμόρφωση του οφειλέτη. Έμμεση εκτέλεση κατ` άρ. 946 παρ. 1 ΚΠολΔ

ΑΠ 190/2014: Υποχρέωση για ενέργεια πράξεως. Μη συμμόρφωση του οφειλέτη. Έμμεση εκτέλεση κατ` άρ. 946 παρ. 1 ΚΠολΔ.: «…κατά το άρθρο 946 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., αν ο οφειλέτης δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του να επιχειρήσει πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του οφειλέτη, το δικαστήριο τον καταδικάζει να εκτελέσει την πράξη και στη περίπτωση που δεν την εκτελέσει τον καταδικάζει αυτεπαγγέλτως σε χρηματική ποινή έως πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5900) ευρώ υπέρ του δανειστή και σε προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Αν το δικαστήριο παρέλειψε να απαγγείλει τα προαναφερόμενα μέτρα εξαναγκασμού, για την περίπτωση της μη συμμόρφωσης του οφειλέτη προς το περιεχόμενο της αποφάσεως, δεν μπορεί με ιδιαίτερη αίτηση να ζητήσει την καταδίκη του οφειλέτη στις προαναφερόμενες ποινές, αφού δεν παρέχεται τέτοιο δικαίωμα στο δανειστή από την ως άνω διάταξη.
Ο δικαιούχος της απαιτήσεως υπέρ της οποίας διατάχθηκε η χρηματική ποινή, αφότου η απόφαση καταστεί τίτλος εκτελεστός, δικαιούται να λάβει απόγραφο και να κοινοποιήσει βάσει αυτού επιταγή προς εκτέλεση . Ο καθού η εκτέλεση υποχρεούται εντός του τριημέρου του άρθρου 926 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. να προβεί στην επιχείρηση της πράξεως. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εκτελέσεως ο δανειστής δικαιούται να προβεί σε έμμεση εκτέλεση, σύμφωνα με το άρθρο 946 παρ.1 του Κ.Πολ. Δ., η οποία αφορά πράξη που δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του οφειλέτη, επιδιώκοντας τη χρηματική ποινή και την προσωπική κράτηση, προκειμένου να εξαναγκάσει τον οφειλέτη σε συμμόρφωση με το κύριο περιεχόμενο της αποφάσεως. Προς τούτο θα πρέπει ο δανειστής να κονοποιήσει στον οφειλέτη νέα επιταγή για την πληρωμή της χρηματικής ποινής και στη συνέχεια, μετά την πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 926 παρ. 1 του Κ.Πολ. Δ. θα συνεχίσει την εκτέλεση με τα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 951 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. μέσα. Στην περίπτωση αυτή (υποχρέωση για ενέργεια πράξεως, μη συμμόρφωση του οφειλέτη και έμμεση εκτέλεση κατ` άρθρο 946 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) δεν απαιτείται, όπως αντιθέτως προβλέπεται για τις περιπτώσεις που ρυθμίζονται από το άρθρο 947 Κ. Πολ.Δ. (εκτέλεση για παράλειψη ή ανοχή πράξεως) βεβαίωση της παραβάσεως της αποφάσεως με νέα απόφαση και καταδίκη σε χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, διότι η καταδίκη στα αναφερόμενα μέσα εκτελέσεως έχει χωρήσει αυτεπαγγέλτως με την αρχική απόφαση, με την οποία ο οφειλέτης υποχρεώθηκε σε επιχείρηση της πράξεως. Τα ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 700 παρ.1 του Κ.Πολ.Δ. ισχύουν αναλόγως και όταν ο εκτελεστός τίτλος που επιβάλλει την επιχείρηση προσωποπαγούς πράξεως έχει εκδοθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με εξαίρεση τις ειδικές ρυθμίσεις που επιβάλλουν τα άρθρα 700 παρ. 2 και 702 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ, ως προς τη μη έκδοση απογράφου, την προθεσμία εκτελέσεως μετά τη επίδοση της επιταγής και την επίλυση των διαφορών κατά την εκτέλεση…» (areiospagos.gr)

Σχόλια