Οι αλλαγές στην ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης στα τροχαία ατυχήματα με το ν.4261/2014

Τις σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ατυχήματα από αυτοκίνητα  επισήμανε σε δελτίο τύπου ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Δυνάμει του άρθρου 169 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107/05.05.2014) τροποποιήθηκε ως προς ιδιαιτέρως σημαντικά ζητήματα το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ. 237/1986), που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ατυχήματα από αυτοκίνητα.Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ από την 05.05.2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως). Μεταξύ άλλων, προβλέπονται πλέον τα εξής:
Η έναντι τρίτων ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου αυτοκινήτου για ατυχήματα από την κυκλοφορία αυτού αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης.
➢ Η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων, που είναι αρμόδια για την επιβολή των προβλεπομένων εκ του νόμου κυρώσεων, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου (καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης και το σήμα προσωρινής ασφάλισης).
Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.
Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης (καταργείται η αυτόματη εκ του νόμου ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου και δεν απαιτείται πλέον ακύρωση/καταγγελία της ασφάλισης από την ασφαλιστική εταιρία κατά το χρόνο λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης, δηλαδή ο κύριος ή κάτοχος του αυτοκινήτου θεωρείται ανασφάλιστος ήδη από την πρώτη ημέρα μετά την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο λήξη αυτού, εφόσον δεν έχει καταβάλει εγκαίρως το ασφάλιστρο).
Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή με τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή.

Ενόψει των ανωτέρω εξελίξεων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας εφιστά την προσοχή στους κυρίους ή κατόχους οχημάτων, που οφείλουν εκ του νόμου να διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ασφάλισης για την υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία αυτών για την τήρηση των εκ του νόμου υποχρεώσεών τους και την άμεση επικοινωνία με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες για ειδικώτερη πληροφόρηση και ενημέρωση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θεωρηθούν ανασφάλιστοι με όλες τις εντεύθεν συνέπειες (διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, υποχρέωση εξ ιδίων καταβολής αποζημίωσης στους τρίτους ζημιωθέντες σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος κ.λπ.)». (synigoroskatanaloti.gr)

Σχόλια