Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Με την υπ' αριθμ. 2022 – ΦΕΚ Β 1246 – 15.05.2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την επιλογή των δικηγόρων που θα κάνουν άσκηση στην Ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων. Η απόφαση έχει ως εξής: "Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 43/2013 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 80).
5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9?7?2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους εννέα χιλιάδων εξακοσίων (9.600,00) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού της Αρχής (ΚΑΕ 0411.01) για το οικονομικό έτος 2014 και ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400,00) ευρώ για καθένα από τα έτη 2015 και 2016.
8. Την υπ’ αριθμ. 1725/10-4-2014 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:ΒΙΗΔΟΞΤΒ-ΔΙ4), αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που πραγματοποιούν την άσκησή τους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στην ΕΑΑΔΗΣΥ, σε δύο (2) άτομα.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του ίδιου του υποψήφιου δικηγόρου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν τη 15η Μαρτίου και τη 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αμοιβή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός.
Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που χορηγεί η ΕΑΑΔΗΣΥ και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΕΑΑΔΗΣΥ, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της. Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,
β) αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος, και
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και συμπληρώνει όλα τα πεδία της αίτησης.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στην ΕΑΑΔΗΣΥ με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων από 09:00 έως 15:00.
Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα, από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ"

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά