Διακοπή παραγραφής με επίδοση διαταγής πληρωμής – Αναγνώριση χρέους (νομολογία)

AΠ 251/2013: Διακοπή παραγραφής με επίδοση διαταγής πληρωμής – Αναγνώριση χρέους: «Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθ. 278 του ΑΚ: "Ο δανειστής ή όποιος άλλος έχει έννοµο συµφέρον, δικαιούται να προτείνει την παραγραφή και αν ακόµη δεν την προτείνει ή παραιτείται από αυτήν ο οφειλέτης". Κατά τη διάταξη του άρθ. 52 ν. 5690/1933, η αξίωση κατά του εκδότη επιταγής, παραγράφεται µετά έξι (6) µήνες από της λήξεως της προθεσµίας για εµφάνιση. Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 268 του ΑΚ και 634 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., συνάγεται, ότι η επίδοση της διαταγής πληρωµής διακόπτει την παραγραφή και ότι η παραγραφή της απαίτησης, για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, μετατρέπεται σε 20ετή, κατ` άρθρο 268 ΑΚ, μόνο αν η ασκηθείσα ανακοπή, κατά της διαταγής πληρωμής απορρίφθηκε τελεσίδικα, ή, αν πέρασε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 633 παραγρ. 2 Κ.Πολ.Δ (ΟλΑΠ 30/87).
Κατά το άρθρο 270§ 1 του ΑΚ: "Αν η παραγραφή διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε, έως τότε, δεν υπολογίζεται και αφότου περατώθηκε η διακοπή αρχίζει νέα παραγραφή". Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 260 Α.Κ., που ορίζει ότι η παραγραφή διακόπτεται όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση με οποιοδήποτε τρόπο, συνάγεται σαφώς ότι, ως αναγνώριση της αξίωσης του οφειλέτη νοείται κάθε ενέργεια από αυτόν και μόνο προερχόμενη απευθυνόμενη και περιερχόμενη στον δανειστή, που μαρτυρεί ότι αυτός, έχοντας επίγνωση της αξίωσης του δανειστή, θεωρεί αυτήν ως αναμφισβήτητα υφιστάμενη, ώστε να μην παρίσταται αναγκαία η έγερση της οικείας αγωγής. Εκ τούτου παρέπεται ότι τυχόν μονομερής ενέργεια του δανειστή, ακόμα και αν αυτή έχει σχέση προς το χρέος, δεν μπορεί να θεωρηθεί, ως αναγνώριση αυτού από τον οφειλέτη. Έτσι δεν αποτελεί αναγνώριση του χρέους ούτε η σιωπή του οφειλέτη έναντι του οχλήσαντος δανειστή, ούτε η μη απόκρουση της όχλησης. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 264 περ. 3 Α.Κ. τρόπο διακοπής της παραγραφής αποτελεί μεταξύ άλλων και η αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό». (areiospagos.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά