Θέση Συνεργάτη με πτυχίο νομικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 122/03.02.2014) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη και τη Χίο σε πέντε (5) Επιστημονικά Προγράμματα.
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και με τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες.
 Συνεργάτες στο Επιστημονικό Πρόγραμμα «Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές και Τουρισμός: Οικολογικές προσεγγίσεις και διαχειριστικές προτάσεις για προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη σε νησιωτικές περιοχές στο ΒΑ Αιγαίο»
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 4
 Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Νομικής της ημεδαπής ή του εξωτερικού [Βαθμός: 5]
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κοινωνικές Επιστήμες οποιουδήποτε Τμήματος
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού [Βαθμός: 5]
 Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας [Βαθμός: 20]
 Καλή Γνώση της Γαλλικής γλώσσας [Βαθμός: 10]
 Εμπειρία ως κοινωνικός ερευνητής [Βαθμός: 30]
Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 122/03.02.2014) [Βαθμός: 30]
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη θεματικών βάσεων δεδομένων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων σε σχέση με τη συλλογική οργάνωση και το κοινωνικό κεφάλαιο μικρών κοινοτήτων στο Αιγαίο. Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Μυτιλήνη.
 Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 122/03.02.2014) [Βαθμός: 30]
 Το έργο αφορά στην καταγραφή, συγκέντρωση, αξιολόγηση και επεξεργασία δεδομένων για τις αερομεταφορές (ζήτηση, προσφορά, κλπ.). Ο τόπος παροχής του έργου θα είναι η Χίος.
 Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη (φυσική παρουσία ή μέσου ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης) οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Επίσης η μη υποβολή των προαναφερθέντων τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό) συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την διαδικασία. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανά θέση Συνεργάτη, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων κι άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 Πρόταση με σαφή αναφορά στην θέση συνεργάτη γα την οποία ενδιαφέρονται
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (οι υποψήφιοι των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν,
θα πρέπει να καταθέσουν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα)
 Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα)
 Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.
 ΑΔΑ: ΒΙΞΠ469Β7Λ-Υ00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ”, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι έως 31/12/2014 με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.
 Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 28/03/2014 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση Συνεργάτη Νο. …. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2014_2289) Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη Υπόψη: κα Αγγελική Λουίζου Τηλ. : 22510-36738
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και τον τίτλο του Επιστημονικού Προγράμματος στην οποία αντιστοιχεί  
Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 28/03/2014 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Στέλλα Αράπογλου (τηλ. 210-6492214, fax. 210-6492299, email: arapoglou@aegean.gr).
 Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο της Μυτιλήνης και της Χίου. 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά