Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Μία θέση στην ειδικότητα δημόσιο και δημοσιονομικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Μεταρρύθμιση Πολιτικών Συστημάτων σε καιρούς κρίσης: Το παράδειγμα της Δημοσιονομικής Σταθεροποίησης Ελληνικών και Γερμανικών Δήμων» και κωδικό GER_2580 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Νικόλαο-Κομνηνό Χλέπα στο πλαίσιο του Ε.Π. Αττικής, του Α.Π.3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 2013-2015», ζητούνται άτομα για την ερευνητική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των έργων. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 245.477,38€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/11/2013 έως 30/10/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνεται μία θέση για Δημόσιο και δημοσιονομικό δίκαιο. Περισσότερα διαβάστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...