Μία θέση στην ειδικότητα δημόσιο και δημοσιονομικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Μεταρρύθμιση Πολιτικών Συστημάτων σε καιρούς κρίσης: Το παράδειγμα της Δημοσιονομικής Σταθεροποίησης Ελληνικών και Γερμανικών Δήμων» και κωδικό GER_2580 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Νικόλαο-Κομνηνό Χλέπα στο πλαίσιο του Ε.Π. Αττικής, του Α.Π.3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», της Πράξης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Γερμανίας 2013-2015», ζητούνται άτομα για την ερευνητική, διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των έργων. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 245.477,38€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/11/2013 έως 30/10/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνεται μία θέση για Δημόσιο και δημοσιονομικό δίκαιο. Περισσότερα διαβάστε εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά