Θέσεις νομικών στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου Τεχνικής Υποστήριξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)» μετά από σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ, το Kέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) προτίθεται να απασχολήσει μέχρι πέντε νέους συνεργάτες, με μορφή σύμβασης μίσθωσης έργου, για το έτος 2014 και με δυνατότητα παράτασης της σύμβασής τους, στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων. Η παροχή των υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει τις 120 ώρες μηνιαίως.
Οι υποψήφιοι πρέπει: να έχουν πτυχίο Τμήματος Νομικής, να έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα, ειδική εμπειρία στα αντικείμενα των δημοσίων συμβάσεων ή κρατικών ενισχύσεων, να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) και επαρκώς μία δεύτερη να έχουν καλή γνώση Η/Υ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αίτηση με σχετικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΔΕΟΔ (kdeod@cieel.gr) μέχρι την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014. Όσων υποψηφίων τα προσόντα κρίνονται περισσότερο συναφή με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά