Σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ Εισαγγελέων – Καθορισμός αρμοδιότητας σε εγκλήματα που διαπράττονται στο εξωτερικό και τιμωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους (νομολογία)

ΑΠ 734/2013: Σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ Εισαγγελέων – Καθορισμός αρμοδιότητας σε εγκλήματα που διαπράττονται στο εξωτερικό και τιμωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους : «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132§§1 και 2 Κ.Π.Δ., μεταξύ άλλων ορίζεται, ότι, αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρμοδίων, που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα, η αρμοδιότητα καθορίζεται από το Συμβούλιο Εφετών, αν η αμφισβήτηση δημιουργήθηκε μεταξύ δικαστηρίων, που υπάγονται στην περιφέρεια του ή από τον Άρειο Πάγο (σε Συμβούλιο) αν τα δικαστήρια υπάγονται σε διαφορετικά Εφετεία. Με τις παραπάνω διατάξεις ρυθμίζεται ο τρόπος κανονισμού της αρμοδιότητας, καθ' ύλην και κατά τόπον, των δικαστηρίων, των συμβουλίων και των ανακριτικών αρχών, που έχουν ήδη επιληφθεί, όταν συντρέχει σύγκρουση απόψεων περί της αρμοδιότητας, είτε θετική είτε αποφατική και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα.
Επί σύγκρουσης αρμοδιότητας μεταξύ Εισαγγελέων, την αμφισβήτηση αίρει ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, αν υπάγονται στην ίδια Εισαγγελία Εφετών, διαφορετικά αποφασίζει ο Άρειος Πάγος (σε Συμβούλιο) [βλ. Ι. Ζησιάδης, Κ.Π.Δ., α' τόμος, έκδοση 1976, σελ. 93 και 304, Αθ. Κονταξής, Κ.Π.Δ., τόμος πρώτος, έκδοση 2006, σελ. 1022, Κ. Φράγκος, Κ.Π.Δ., έκδοση 2011, σελ. 406]. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123§1 εδ. α' και β' Κ.Π.Δ., για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, τιμωρούνται, όμως, στην Ελλάδα, η αρμοδιότητα ορίζεται διαδοχικά από τον τόπο της κατοικίας στην Ελλάδα ή της προσωρινής διαμονής ή της σύλληψης ή της παράδοσης του κατηγορουμένου. Αν ο τόπος αυτός δεν είναι γνωστός ή αν ο κατηγορούμενος δεν κατοίκησε ή δεν είχε ποτέ τη διαμονή του στην Ελλάδα ή δεν έχει συλληφθεί εκεί ή αν είναι δημόσιος υπάλληλος που υπηρετεί σε ελληνική υπηρεσία του εξωτερικού, αρμόδιο είναι το δικαστήριο της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις για τα εγκλήματα, που διαπράττονται στο εξωτερικό - δηλαδή, εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, που ορίζονται από το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, - είτε από ημεδαπό είτε από αλλοδαπό, για τα οποία προβλέπουν τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 Π.Κ. και τα οποία τιμωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, καθιδρύονται περισσότερες κατά τόπον αρμοδιότητες διαδοχικές και όχι συντρέχουσες. Ο διαδοχικός καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας σημαίνει, ότι η προηγούμενη προτιμάται της επόμενης υποχρεωτικά. Έτσι, αρμοδίως επιλαμβάνονται για τα παραπάνω εγκλήματα διαδοχικά οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και το δικαστήριο: 1) Της περιφέρειας της Ελλάδας, στην οποία κατοικεί ή διαμένει προσωρινά ο κατηγορούμενος, όταν αρχίζει η ποινική δίωξη (βλ. και άρθρο 122§1 Κ.Π.Δ.). Κίνηση ή έναρξη της ποινικής διώξεως αποτελεί η αρχική ενέργεια του κατηγορούντος οργάνου (εισαγγελέα, δημόσιου κατηγόρου), με την οποία τίθεται σε κίνηση η δικαστική μηχανή Και δέον να διακρίνεται από την άσκηση της ποινικής διώξεως. 2) Αν ο τόπος της κατοικίας ή της προσωρινής διαμονής του κατηγορούμενου στην Ελλάδα είναι άγνωστος ή αν αυτός δεν κατοίκησε ή δε διέμενε ποτέ στην Ελλάδα ή αν διέμενε προσωρινά ή κατοίκησε στην Ελλάδα αλλά αναχώρησε από αυτή πριν την κίνηση ή την έναρξη της ποινικής δίωξης, (βλ. Συμβ. Εφ. Θεσ. 943/2003, Π.Χρ. ΜΔ', σελ. 843), αρμόδιο είναι το δικαστήριο και ο εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές της περιφέρειας της Ελλάδας, όπου αυτός παραδόθηκε ή συνελήφθη (κυρίως επί εκδόσεως). 3) Αν δεν παραδόθηκε ούτε συνελήφθη στην Ελλάδα, αρμόδιες είναι οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και το δικαστήριο της πρωτεύουσας, (βλ. Μπουρόπουλος, Ερμ. Κ.Π.Δ., σελ. 179, Ι. Ζησιάδης, Κ.Π.Δ., α' τόμος, έκδοση 1976, σελ. 310, 621-622, Μ. Μαργαρίτης, Κ.Π.Δ., έκδοση 2008, σελ. 250, Κ. Φράγκος, Κ.Π.Δ., έκδοση 2011, σελ. 391-392 Αθ. Κονταξής, Κ.Π.Δ., τόμος πρώτος, έκδοση 2006, σελ. 973-974, Αργ. Καρράς, Ποιν. Δικ. Δ., έκδοση 1998, σελ. 178-179). (areiospagos.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά