Θέση Νομικού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της αξιολόγησης και του ελέγχου φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση [βλέπε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1)]. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1995 και έχει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ, τις χώρες ΕΟΧ και ΕΖΕΣ και πολλούς άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες για τον Οργανισμό και τις δραστηριότητές του μπορούν να αναζητηθούν απευθείας μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα http://www.ema.europa.eu. O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) οργανώνει διαδικασία επιλογής με σκοπό την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για την πρόσληψη: EMA/CA/S/041 συμβασιούχος υπάλληλος (σύμβαση μικρής διάρκειας), νομικός, Νομικό Τμήμα (FG IV).
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συμπεριληφθούν σε εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων και, ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, θα τους προσφερθεί 2ετής ανανεώσιμη σύμβαση συμβασιούχου υπαλλήλου σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης που εφαρμόζονται για το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε ΕΕ L 56 της 4.3.1968). Η ανανέωση θα είναι ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας 1-3 ετών. Τόπος διορισμού θα είναι το Λονδίνο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, με την προϋπόθεση ότι απολαμβάνουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Το σύνολο των όρων και η περιγραφή καθηκόντων πρέπει να ληφθούν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Οργανισμού: http://www.ema.europa.eu/ema/ στην επιλογή «Careers at the Agency».
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση του ειδικού εντύπου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τα μεσάνυχτα της 19ης Μαρτίου 2014.Σημειώνεται ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που δέχεται ο Οργανισμός, το ηλεκτρονικό σύστημα ενδέχεται, προς το τέλος της περιόδου υποβολής αιτήσεων, να παρουσιάσει προβλήματα στη διεκπεραίωση μεγάλου όγκου στοιχείων. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους υποψηφίους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αρκετά προ της λήξης της προθεσμίας. 

Σχόλια