Θέση Νομικού στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης

Το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης προκηρύσσει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) πτυχιούχους ΑΕΙ και δύο (2) πτυχιούχους ΑΤΕΙ, συνολικά οκτώ (8) άτομα, μέσω ανοικτών προσκλήσεων και συνολικής χρηματοδότησης από έργα ΕΣΠΑ (ερευνητικά και αναπτυξιακά που στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα). Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται σε ένα έτος και δύναται να ανανεωθούν σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες και εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ, των ΣΑΕ 0618 και 0758. Συγκεκριμένα: Ενός (1) ΠΕ Νομικής, με τουλάχιστον δεκαετή τεκμαιρόμενη εργασιακή εμπειρία συμβούλου σε νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου/ευρύτερου δημοσίου τομέα και πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τόπος απασχόλησης όλων των ανωτέρω είναι τα γραφεία του Ε.Κ.Β.Α.Α. Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Τ.Κ. 13677 Αχαρναί.
Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα πληρώνονται με την έκδοση σχετικών παραστατικών (δελτίο παροχής υπηρεσιών), και θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η εξόφλησή τους δε, θα ακολουθεί το καθεστώς χρηματοδότησης των έργων. Το έντυπο της αίτησης (ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΒΑΑ.doc) διατίθεται στο www.ncsd.gr, ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: http://www.ncsd.gr/ncsd/index.php/en/prokirixeis.

Αιτήσεις μέχρι 24/2/2014. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια