Διαγραφή χρέους στη ΔΕΗ με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολιτη

Πολίτης προσέφυγε στο Συνήγορο, διαµαρτυρόµενος διότι η ∆ΕΗ ΑΕ τον επιβάρυνε µε οφειλή η οποία αφορούσε στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος σε κατάστηµα, κατά την χρονική περίοδο που δεν ήταν πλέον ο ίδιος, µισθωτής του ακινήτου. Προηγουµένως, είχε απευθυνθεί µε αίτησή του στην αρµόδια υπηρεσία, επισυνάπτοντας βεβαίωση διακοπής εργασιών, λύση µίσθωσης, καθώς και βεβαίωση ασθενείας, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Η Αρχή µε έγγραφο της προς τo αρµόδιο κατάστηµα της ∆ΕΗ ΑΕ, ζήτησε την επανεξέταση του αιτήµατος.  Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ∆ΕΗ ΑΕ προχώρησε στη διαγραφή της οφειλής, που αντιστοιχούσε στο ποσό των 16.943,63 ευρώ, αφού διαπίστωσε ότι, κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα, εντός του οποίου έγινε η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος που αντιστοιχούσε στο οφειλόµενο ποσό, πραγµατικός χρήστης του ακινήτου δεν ήταν ο ίδιος πολίτης. (synigoros.gr)

Σχόλια