5 θέσεις Δικηγόρων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

Η ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.), προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρωση πέντε (5) οργανικών θέσεων δικηγόρων πλήρους απασχόλησης με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του ν. 4223/2013 (Α 287). Από τις παραπάνω πέντε (5) θέσεις, οι τρεις (3) θα πληρωθούν από δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, με δέκα (10) συμπληρωμένα χρόνια άσκησης δικηγορίας, μία (1) από δικηγόρο στο Εφετείο, με έξι (6) συμπληρωμένα χρόνια άσκησης δικηγορίας και μία (1) από δικηγόρο στο Πρωτοδικείο, με τρία (3) συμπληρωμένα χρόνια άσκησης δικηγορίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχουν πτυχίο Νομικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο νομικού τμήματος πανεπιστημιακής σχολής του εξωτερικού, νόμιμα αναγνωρισμένο. Η κτήση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικότερο αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου.
2. Να είναι ενεργά μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.
3. Να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για τους προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο.
4. Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία ως εξής:
4.1 Οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο
4.1.1 Δύο θέσεις θα καλυφθούν με επιλογή ανάμεσα σε υποψήφιους με εμπειρία σε θέματα και δικαστικές υποθέσεις διοικητικού δικαίου και, κατά προτίμηση, και σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου.
4.1.2 Μία θέση θα καλυφθεί με επιλογή ανάμεσα σε υποψήφιους με εμπειρία σε θέματα και δικαστικές υποθέσεις γενικής δικηγορίας.
4.2 Οι δικηγόροι στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο
Οι δύο θέσεις θα καλυφθούν με επιλογή ανάμεσα σε υποψηφίους με εμπειρία σε θέματα και δικαστικές υποθέσεις γενικής δικηγορίας, κατά προτίμηση δε, σε θέματα και δικαστικές υποθέσεις διοικητικού δικαίου. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη και θα συνεκτιμηθούν η εμπειρία και η τυχόν προϋπηρεσία των υποψηφίων σε θέματα που ενδιαφέρουν την Ε.Ε.Ε.Π., ο προσδοκώμενος χρόνος παραμονής σε αυτήν και η προσωπικότητα των υποψηφίων. 5. Να έχουν άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει. Η γνώση μιας ακόμη ξένης γλώσσας των κρατών-μελών της ΕΕ. θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν.
6. Να χρησιμοποιούν με επάρκεια τις εφαρμογές γραφείου και το Διαδίκτυο.
7. Να έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα και οριστικά απαλλαγεί από αυτές.
Το αντικείμενο απασχόλησης των δικηγόρων που θα προσληφθούν συνίσταται, ενδεικτικά, στην παράσταση και την εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. ενώπιον των δικαστηρίων, στην κατάρτιση και τον έλεγχο συμβάσεων, σε γνωμοδοτήσεις και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ε.Ε.Ε.Π. και την υποστήριξη του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της. Οι όροι της αμοιβής των δικηγόρων που θα προσληφθούν, καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, που αφορά στην απασχόληση δικηγόρων με έμμισθη εντολή στις ανεξάρτητες Αρχές.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι το αργότερο την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 έως 17.00 στο γενικό πρωτόκολλο της Ε.Ε.Ε.Π. (Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17, Αθήνα 10438, τηλέφωνο: 211-
 10-75000 – πληροφορίες: κ. Ελένη Γληνού) αίτηση, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψης του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό εγγραφής στον οικείο Δήμο, από τον οποίο να προκύπτει η κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας ή της ιθαγένειας ενός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
γ) Για τους άνδρες, πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α'.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Νομικής Σχολής ΑΕΙ, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή του διδακτορικού διπλώματος. Για όσους τίτλους αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
ε) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων που αποδεικνύουν τη γνώση ξένης γλώσσας.
στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, μη ημερομηνία έκδοσης μετά τη ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μέλος αυτού, δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις ασυμβιβάστου του Κώδικα περί Δικηγόρων και ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή ότι θα παραιτηθεί από το άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε περίπτωση επιλογής του από την Ε.Ε.Ε.Π.
η) Βιογραφικό σημείωμα, σε μορφή EUROPASS (europass.cedefop.europa.eu) με συμπληρωμένα τα εκεί αναφερόμενα στοιχεία. Η εμπειρία στα θέματα και τις υποθέσεις της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αποδεικνύεται με οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο (π.χ. δικόγραφα, αποφάσεις δικαστηρίων κλπ). Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Τα έγγραφα που προσκομίζονται πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, όλα νόμιμα επικυρωμένα.


Η επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του ν. 4223/2013. ‘Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Οι δικηγόροι που θα επιλεγούν πρέπει να υποβάλουν, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί από την  επιτροπή, τα απαραίτητα για τον διορισμό τους δικαιολογητικά. Αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας αυτής, χάνεται το δικαίωμα διορισμού. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης αυτής. Η πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο Opengov.gr και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. (www.gamingcommission.gov.gr). Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.] Δειτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά