Nομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Ακυρωτικές διαφορές - Αλλοδαποί
Με τη 14616/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (Τμήμα 10ο Β΄ Σύνθεση Τριμελές)  έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας κατά πράξεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, που υπογράφεται κατ’ εντολήν του από την Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών, με την οποία αφενός, απορρίφθηκε αίτησή του για ανανέωση της προσωρινής άδειας παραμονής αυτού (αυτοδικαίως παραταθείσα) και αφετέρου, ανακλήθηκε η ανωτέρω άδεια παραμονής με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με επισυναπτόμενη βεβαίωση υποβολής δήλωσης απώλειας του Τμήματος Ασφάλειας Βούλας, ο αιτών είχε δηλώσει κατά το έτος 2004 ότι είχε απωλέσει μεταξύ άλλων και την προς ανανέωση προσωρινή άδεια διαμονής, ενώ η άδεια αυτή βρισκόταν στο φάκελο του στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς του είχε αφαιρεθεί όταν εκδόθηκε σε βάρος του κατά το έτος 2003 απόφαση διοικητικής απέλασης (προσφυγή κατά της οποίας είχε γίνει δεκτή). 
Κρίθηκε ότι, μόνη η επίκληση από τη Διοίκηση της υποβολής «ψευδούς» υπεύθυνης δηλώσεως σε χρόνο κατά τον οποίο δε σχετιζόταν με τη λήψη εκ μέρους του αιτούντος άδειας διαμονής, η οποία είχε αυτοδικαίως παραταθεί και αφού είχε γίνει δεκτή προσφυγή του κατά της πράξεως απέλασης, καθώς και της υποβολής της αντίστοιχης βεβαίωσης του Τμήματος Ασφαλείας σε χρόνο κατά τον οποίο ο αιτών ήταν πάντως νόμιμος δικαιούχος της ως άνω άδειας διαμονής και άδειας εργασίας, δε συνιστά λόγο δημόσιας τάξης, όπως υπολαμβάνει η Διοίκηση, δικαιολογούντα την ανάκληση της άδειας παραμονής και την περαιτέρω απόρριψη του αιτήματός περί ανανεώσεώς αυτής.
Αστική Ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. – Νοσοκομείου «Αρεταιείου»
Με τη 13431/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 29ο Τριμελές) έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή και υποχρεώθηκε το εναγόμενο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  να καταβάλει στην κόρη των εναγομένων εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτή υπέστη,   ενόψει και του προκληθέντος σε αυτήν σωματικού πόνου, όταν κατά τη φροντίδα της ως νεογνό, μετά τη γέννησή της  που έλαβε χώρα  στο Αρεταίειο νοσοκομείο, υπέστη εγκαύματα α΄ και β΄ βαθμού σε αμφότερους τους γλουτούς και τη δεξιά κνήμη, λόγω έκθεσής της κατά τον καθαρισμό της σε θερμοκρασία ύδατος μη ανεκτή  για το σώμα του βρέφους - νεογνού, βλάβη η οποία κρίθηκε ότι  προκλήθηκε από παράνομες πράξεις και παραλείψεις   των βρεφοκόμων – οργάνων του εναγομένου, οι οποίες δεν επέδειξαν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τη  δέουσα προσοχή και επιμέλεια.  Νομίμως η αγωγή στρέφεται κατά του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο αποτελεί αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. (αρ. 3 του ν. 1268/1992), καθώς το Αρεταίειο Νοσοκομείο αποτελεί πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στερούμενο ίδιας νομικής προσωπικότητας και υπαγόμενο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (αρ. 1, 2 και 5 του π. δ/τος 423/1991, Φ.Ε.Κ. Α΄ 154).  Οι ενάγοντες – γονείς δε δικαιούνται να λάβουν για τον εαυτό τους ατομικά την αιτούμενη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, καθόσον η χρηματική αυτή ικανοποίηση δύναται, κατά την έννοια του άρθρου 932 Α.Κ., να επιδικασθεί στον ίδιο τον παθόντα και όχι σε τρίτα πρόσωπα ακόμη και αν αυτά είναι μέλη της οικογένειάς του.  Δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή η ένδικη αξίωση, για την οποία έχει ασκηθεί η υπό κρίση αγωγή, δεδομένου ότι, προηγούμενη αγωγή, η οποία στρεφόταν κατά του Ελληνικού Δημοσίου και απορρίφθηκε ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως του τελευταίου, πρέπει να εκληφθεί ως αίτηση του άρθρου 51 παρ. β΄ του ν.δ/τος 496/1974 περί πληρωμής της απαίτησης, με την οποία διακόπηκε η παραγραφή της ένδικης αξίωσης των εναγόντων.  Και τούτο διότι, η αρχικώς ασκηθείσα αγωγή περιήλθε σε πλήρη γνώση του υποχρέου προς πληρωμή εναγομένου, το οποίο απέστειλε έγγραφες απόψεις στο Δικαστήριο.
Προσωρινή δικαστική προστασία
Με την 3864/2013 απόφαση του Δ.Π.Α. (τμήμα 12ο Τριμελές, σε Συμβούλιο) έγινε εν μέρει δεκτή αίτηση ανακλήσεως της 1151/2013 αποφάσεως του Δ.Π.Α. και ανεστάλη η εκτέλεση πράξεως του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της αιτούσας εταιρείας επιβάρυνση χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στην «επιστροφή» (Rebate), ποσοστού 9% επί της τιμής παραγωγού των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για το χρονικό διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2012, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 4052/2012 και της Υπ. Απόφασης Φ4200/8809/1081/04.05.2012, μόνο κατά το μέρος που συνεπάγεται τη διαγραφή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της αιτούσας, για τα οποία δεν αποδόθηκε rebate, από το θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.  Τα προσκομισθέντα έγγραφα στοιχεία, όπως το αντίγραφο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012), από τον οποίο προκύπτει ζημία της αιτούσας εταιρείας αλλά και το έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, με το οποίο ενημερώνεται η αιτούσα ότι, η μη εξόφληση των οφειλών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που αφορούν στο rebate του 2012, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των προϊόντων από την ανωτέρω λίστα, αποτελούν, κατά την έννοια του νόμου, νέα στοιχεία, τα οποία άγουν σε μεταβολή των δεδομένων, επί τη βάσει των οποίων το Δικαστήριο εξέδωσε την αρχική του απόφαση.  Κρίθηκε, μετά από στάθμιση της οικονομικής βλάβης της αιτούσας από την εγγραφή των φαρμακευτικών της προϊόντων στον προαναφερόμενο θετικό κατάλογο και του δημοσίου συμφέροντος της περιστολής της ανεξέλεγκτης επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμείων, το οποίο παρίσταται επιτακτικό κατά τον παρόντα χρόνο, ότι συντρέχει λόγος αναστολής της εκτέλεσης της προσβαλλομένης πράξεως, μόνο κατά το μέρος της που αφορά στην ως άνω διοικητική κύρωση και υπό την προϋπόθεση ότι, η αιτούσα θα καταβάλει άμεσα μέρος (περίπου το 1/3) της ένδικης οφειλής   και συγκεκριμένα, το ποσό των 30.000 ευρώ. (πηγή: διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών -dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά