Υποχρέωση Συμμόρφωσης της Διοίκησης (νομολογία Διοικ.Πρωτοδικείου Αθηνών)

Υποχρέωση Συμμόρφωσης της Διοίκησης
1.Περιεχόμενο της υποχρέωσης συμμόρφωσης - Διάκριση μεταξύ συμμόρφωσης και εκτέλεσης : Κατά τη έννοια των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγματος και 1 του ν. 3068/2002, η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς δικαστικές αποφάσεις προσδιορίζεται κατά περιεχόμενο σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το διατακτικό της δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το σκεπτικό, τις κρίσεις δηλαδή του δικάσαντος δικαστηρίου, οι οποίες στηρίζουν το διατακτικό της απόφασης (βλ. αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου ν. 3068/02 του Σ.τ.Ε. 16/2012, 72/2011, 92/2009). Εξάλλου, η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις αποτελεί έννοια διάφορη της εκτέλεσης αυτών και η Διοίκηση έχει υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις, τόσο τις καταψηφιστικές όσο και τις αναγνωριστικές, οι οποίες δεν έχουν επικουρικό χαρακτήρα έναντι τω ν καταψηφιστικών (ΣτΕ 3141/2006 Ολομ.) αλλά τέμνουν και αυτές την ένδικη διαφορά με δύναμη δεδικασμένου (βλ. πρακτικά του Τριμελούς Συμβουλίου ν. 3068/02 του ΣτΕ 17, 10/2010, 11/2011 κ.α.).
Τέλος, η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφωθεί προς τα κριθέντα με τελεσίδικη απόφαση, η οποία είναι άμεσα εκτελεστή κατά του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς  να απαιτείται να καταστεί αμετάκλητη (βλ. πρακτικά του Τριμελούς Συμβουλίου ν. 3068/02 του ΣτΕ 11/2011), δεν μπορεί να εξαρτηθεί από την εγγυοδοσία (κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τραπέζης) του δικαιούχου, λόγω της τυχόν άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3068/02 (ΦΕΚ Α΄274), όπως αυτές συμπληρώθηκαν αρχικώς με το άρθρο 326 παρ. 5 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄/11.4.2012 και ακολούθως με το άρθρο 92 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/τ.Α/20-3-2013), καθόσον οι διατάξεις αυτές αναφέρονται ρητώς στην αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εκτελεστών τίτλων και, ως εκ τούτου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην έχουσα, κατά τα ανωτέρω, διάφορη έννοια υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται προς τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Εν προκειμένω, κρίνεται ότι δεν παράγει υποχρέωση συμμορφώσεως της Διοικήσεως η δικαστική απόφαση παραπομπής της υπόθεσης στο αρμόδιο κατά τόπο Δικαστήριο και, περαιτέρω, ότι η εξάρτηση της καταβολής ποσών που αναγνωρίσθηκαν με τελεσίδικη, πλην προσβληθείσα με αίτηση αναίρεσης, δικαστική απόφαση, από την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους δικαιούχους συνιστά περίπτωση αδικαιολόγητης μη συμμόρφωσης της Διοίκησης.  (Π1734/2013 Πρόεδρος: Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εισηγήτρια: Σουζάνα Βασιλική Αλεξοπούλου)
2.Δικαστικές αποφάσεις με αντικείμενο την ανάκληση μη συντελεσμένης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή την άρση ρυμοτομικού βάρους: Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) εξακολουθεί να προβάλλει αδυναμία προώθησης της επιδιωκόμενης διαδικασίας τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου λόγω μη προσκομιδής των αναγκαίων δικαιολογητικών από το φέρον την σχετική υποχρέωση αιτούν νομικό πρόσωπο και λόγω μη υλοποίησης της επιτασσόμενης από τις οικείες εγκυκλίους επικαιροποίησης της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Δεδομένου, όμως, ότι με το προηγούμενο πρακτικό του Συμβουλίου επί της ένδικης υπόθεσης κρίθηκε ότι η υποχρέωση του αιτούντος προς προσκομιδή δικαιολογητικών κατ’ άρθρο 32 παρ. 1 ΝΟΚ περιλαμβάνει τα στοιχεία που εκίδονται με δική του πρωτοβουλία και κρίνονται αναγκαία για τη σχετική ρυμοτομική ρύθμιση και, κατ’ ουσία, υιοθετήθηκαν τα νομολογιακώς κρατούντα και κατά το προγενέστερο της διάταξης αυτής νομοθετικό καθεστώς περί της βαρύνουσας τους ιδιώτες υποχρέωσης προς προσκομιδή δικαιολογητικών (πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, πρόσφατους τίτλους και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας) και ότι με το ίδιο ως άνω πρακτικό κρίθηκε ότι η μη επικαιροποίηση της οικείας γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που ήδη έχει ζητηθεί προ πολλού από τη Διοίκηση, ούτε παρακωλύει τη συνέχιση της διαδικασίας ούτε εμποδίζει το έχον την αποφασιστική αρμοδιότητα όργανο να επιληφθεί του αιτήματος άρσης της απαλλοτρίωσης και να προβεί στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και, ενόψει του ότι το αιτούν αορίστως συνάγει την πληρότητα του φακέλου και,κυρίως, την ύπαρξη των προσκομιστέων από το ίδιο τοπογραφικών διαγραμμάτων ήδη από το έτος 2007, διαπιστώνεται εκ νέου αδικαιολόγητη παράλειψη της Διοίκησης να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών περί άρσης συντελεσμένης απαλλοτρίωσης και τάσσεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής νέα προθεσμία τριών μηνών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού, για να συμμορφωθεί με την ως άνω απόφαση, υπό την επιφύλαξη ότι το αιτούν θα έχει προσκομίσει όλα τα στοιχεία, για την προσκομιδή των οποίων έχει κατά τα ανωτέρω υποχρέωση, εντός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτό του ίδιου πρακτικού. (Π 2027/2013 Πρόεδρος: Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εισηγήτρια: Σουζάνα-Βασιλική Αλεξοπούλου)  (πηγή: dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά