Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προσκαλεί ασκούμενες-ους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ,  για διάρκεια εννέα (9) μηνών, με δικαίωμα παράτασης,  να υποβάλουν την αίτησή τους στην ΕΕΤΤ (Λ.Κηφισίας αρ. 60, Μαρούσι, τηλ: 210 6151 000), έως τις  31 Ιανουαρίου 2014.  Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στην ΕΕΤΤ ορίζονται σε τρεις (3). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή β) να έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή γ) να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και, εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ.

- Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι :
α) δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986,
β) δηλώνουν τον αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στην ΕΕΤΤ,
γ) συμπεριλαμβάνουν σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα από το οποίο πρέπει, τουλάχιστον, να προκύπτει και να αιτιολογείται το ενδιαφέρον τους και η τυχόν ειδική γνώση τους για το εξειδικευμένο αντικείμενο της ΕΕΤΤ.
Περαιτέρω, θα εκτιμηθεί εμπειρία στο Διοικητικό Δίκαιο.
Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της άσκησης στην ΕΕΤΤ, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα. 

Σχόλια