Ένορκες βεβαιώσεις: Παραδεκτό του αποδεικτικού μέσου (νομολογία)

AΠ 863/2013: Ένορκες βεβαιώσεις : Παραδεκτό του αποδεικτικού μέσου: "Aπό τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338-340 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας προκειμένου να σχηματίσει την κρίση του για τους πραγματικούς ισχυρισμούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, χωρίς να επιβάλλεται να γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαια από όλο το περιεχόμενο της απόφασης, ότι συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα που με επίκληση προσκομίστηκαν νόμιμα από τους διαδίκους.
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 670,671παρ. 1 εδ.γ και 681Α ΚΠολΔ, που εξαρτούν το παραδεκτό του ιδιαιτέρου αποδεικτικού μέσου της ένορκης βεβαίωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκου (ΑΠ 1812/2006), κατά τη διαδικασία εκδίκασης των διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισης του, από την προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερες (24) τουλάχιστον ώρες, προκειμένου να μπορέσει αυτός να παραστεί κατά την εξέταση, προκύπτει ότι το αποδεικτικό αυτό μέσο (νυν μετά την αντικατάσταση του άρθρου 339 ΚΠολΔ από το άρθρο 36 του Ν. 3994/2011 η ένορκη βεβαίωση αποτελεί πλέον αυτοτελές αποδεικτικό μέσο) δεν καθίσταται απαράδεκτο, σε περίπτωση που δεν παραστεί ο νομίμως προς τούτο κλητευθείς αντίδικος, από μόνο το γεγονός ότι στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη ή Ειρηνοδικειακή έκθεση δεν αναγράφεται η ώρα λήψης της ένορκης βεβαίωσης, αρκεί να βεβαιώνεται σε αυτές ότι ο διάδικος, που δεν εμφανίστηκε, κλητεύθηκε νόμιμα και τούτο να αποδεικνύεται από τις σχετικές εκθέσεις επιδόσεως. Η ένορκη αυτή βεβαίωση τότε μόνο δεν συνιστά νόμιμο αποδεικτικό μέσο εάν αυτή δόθηκε πριν περάσουν είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την κλήτευση ή σε διαφορετική ώρα από εκείνη για την οποία κλητεύθηκε ο αντίδικος, ο οποίος όμως πρέπει και να προτείνει αυτό (ΑΠ 187/2008)". (areiospagos.gr)

Σχόλια