Θέσεις νομικών στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1: «Οργάνωση και λειτουργία εναλλακτικών της φυλάκισης προγραμμάτων θεραπείας για παραβάτες χρήστες παρανόμων ουσιών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη» και προϋπολογισμό 1.455.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος της οριζόντιας πράξης: «Πιλοτικά Προγράμματα εναλλακτικά της φυλάκισης για παραβάτες χρήστες παράνομων ουσιών», η οποία χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού 1.500.000 € από τη ΣΑΕ Ε0918 με κωδικό αριθμό MIS 349337 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», αποφάσισε να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη Νομικό με εξειδίκευση και προηγούμενη εμπειρία σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Επίσης, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1: «Οργάνωση και λειτουργία Θεραπευτικής Μονάδας χορήγησης υποκαταστάτων στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας για κρατούμενους παραβάτες του Νόμου περί ναρκωτικών (υπόδικους – κατάδικους)» και προϋπολογισμό 2.202.000 ευρώ, με ίδια μέσα και το οποίο αποτελεί μέρος της οριζόντιας πράξης: «Πιλοτικά Προγράμματα υποκατάστασης στις φυλακές», η οποία χρηματοδοτείται με συνολική δαπάνη ποσού 2.247.000 ευρώ από την ΣΑΕΕ0918 με κωδικό αριθμό MIS 349600 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», αποφάσισε να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη, Νομικό, με εξειδίκευση και προηγούμενη εμπειρία σε θέματα συγχρηματοδοτούμενων έργων. Καταληκτική ημερομηνία: 12/12/2013. Περισσότερες πληροφορίες στο: career.duth.gr 1 και career.duth.gr 2

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά