Θέση νομικού στο δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου ευρωπαϊκού προγράµµατος στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Δοµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας- Δηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» του Δήµου Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Ρόδο και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
Μία [1] θέση ΠΕ Νοµικής 
Μία [1] θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων/Κοινωνικής Πολιτικής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ.152 34, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναµικού, Τµήµα Διαχείρισης Ιδ. Δικαίου Προσωπικού, υπ’ όψιν: Μ. Γιαννακοπούλου, Ε. Κοροµάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023870-865) από 9.12.2013 έως 16.12.2013.


Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά