Απασχόληση με σύμβαση έργου ενός Νομικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 327/18.10.2013 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου «Μελέτη σύστασης του προβλεπόμενου στο άρθρο 58 του Ν.4009/2011 ΝΠΙΔ στο Πολυτεχνείο Κρήτης και εξέτασης της δυνατότητας μεταφοράς των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ ΠΚ στο υπό συσταθέν ΝΠΙΔ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη, το οποίο διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης (KAE 81045), που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό των διαθεσίμων του ΕΛΚΕ, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αντικείμενο : Απασχόληση με σύμβαση έργου ενός Νομικού.
Περίοδος: Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
Ποσό: 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Αναλυτική και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα 28210 37073 (κα Χριστιάνα Δασκαλάκη), 28210 37041 (κα Αγγελική Λιαδάκη), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr και του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr .
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της πρότασης τους μέχρι την Παρασκευή 03 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης


Τομέας Διοικητικών Συναλλαγών

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά