Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Θέση Νομικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 114/11.11.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση – ΕΣΠΑ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών σε Μυτιλήνη και Σάμο, μεταξύ των οποίων έναν με πτυχίο Νομικής.  Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την  Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00. Αναλυτική προκήρυξη εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...