Θέση Νομικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 114/11.11.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262 του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση – ΕΣΠΑ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών σε Μυτιλήνη και Σάμο, μεταξύ των οποίων έναν με πτυχίο Νομικής.  Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την  Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00. Αναλυτική προκήρυξη εδώ 

Σχόλια