Κοινός λογαριασμός: Επιτρεπτή η κατάσχεση μόνο στη μερίδα του καθ’ου συνδικαιούχου

Γνωμ. ΝΣΚ 143/2012: Αποδέσμευση ή μη κοινού λογαριασμού που τηρείται στο Τ.Π.& Δανείων, ο οποίος έχει δεσμευτεί στο σύνολό του, λόγω επιβολής σε βάρος του ενός των συνδικαιούχων κατάσχεσης. : Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού περισσοτέρων προσώπων, ακόμη και αν υπόχρεος έναντι του Δημοσίου φέρεται ο ένας εκ των περισσοτέρων συνδικαιούχων, λόγω της ενεργητικής ενοχής εις ολόκληρον που δημιουργείται τόσο μεταξύ των περισσοτέρων συνδικαιούχων αλλά και έναντι του Τ.Π. & Δανείων στο οποίο έχει ανοιχθεί ο λογαριασμός, τα επιβληθέντα μέτρα διασφάλισης αναφέρονται στο σύνολο του κοινού λογαριασμού, έχοντας σαν συνέπεια τη δέσμευση αυτού σε ποσοστό 50%, μέχρι τουλάχιστον είτε α) να λάβει χώρα άρση τους διοικητικά από τον αρμόδιο υπουργό επί αποδοχής της αιτήσεως των ενδιαφερομένων (παρ.4),
είτε β) να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταλογισμού, βεβαιώσεως, κ.λπ., και η είσπραξη των οικείων φόρων και προστίμων ή τουλάχιστον του 70% των οφειλομένων με τις προσαυξήσεις (παρ.5) είτε γ) να ακυρωθούν από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Αναφορικά όμως με την επιβληθείσα σε βάρος του ενός των συνδικαιούχων του κοινού λογαριασμού κατάσχεση αυτή, βάσει του τεκμηρίου του άρθρου 4 του Ν.5638/1932 αναφέρεται μόνο στην μερίδα του καθ’ ου η κατάσχεση- συνδικαιούχου του κοινού λογαριασμού, δηλαδή στο 1/3 του κοινού λογαριασμού και μάλιστα στο μη δεσμευμένο βάσει του άρθρου 14 του Ν.2523/1997 ποσό, λαμβανομένου υπόψη ότι εν προκειμένω τα μέτρα διασφάλισης προηγήθηκαν χρονικά της κατασχέσεως. (ομοφ.) . Διαβάστε τη γνωμοδότηση  εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά