Θέσεις πτυχιούχων νομικής στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θράκης

Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση και αποτίμηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Δ.Π.Θ.», Κωδικός Έργου 80502, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παντελή Ν. Μπότσαρη, Αναπληρωτή Πρύτανη Δ.Π.Θ., αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως είκοσι ένα (21) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου.
Ειδικότερα:
1. Πέντε (5) άτομα επιπέδου ΠΕ. Έδρες απασχόλησης, οι έδρες του
Δ.Π.Θράκης.
2. Τέσσερα (4) άτομα επιπέδου ΠΕ ή ΤΕ. Έδρες απασχόλησης, οι έδρες
του Δ.Π.Θράκης.
3. Τρία (3) άτομα επιπέδου ΠΕ Οικονομικής κατεύθυνσης. Έδρες
απασχόλησης, οι έδρες του Δ.Π.Θράκης.
4. Πέντε (5) άτομα επιπέδου ΤΕ. Έδρες απασχόλησης, οι έδρες του
Δ.Π.Θράκης.
5. Δύο (2) άτομα επιπέδου ΔΕ. Έδρες απασχόλησης, οι έδρες του
Δ.Π.Θράκης.
6. Δύο (2) άτομα επιπέδου ΠΕ Νομικής Σχολής. Έδρες απασχόλησης, οι
έδρες του Δ.Π.Θράκης.
Καταληκτική ημερομηνία: 16/12/2013

Αναλυτική προκήρυξη στο career.duth.gr

Σχόλια