Εμπειρογνώμονες στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στη Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη", κωδικό MIS 296175, του Άξονα Προτεραιότητας "Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες – επιστήμονες, εξωτερικούς συνεργάτες υποστήριξης αξιολόγησης, καλούμενοι εφεξής "συνεργάτες", για την υποστήριξη των εξωτερικών αξιολογήσεων των τμημάτων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την Α.ΔΙ.Π.
Το έργο έχει τελικό στόχο την ολοκλήρωση των εξωτερικών αξιολογήσεων σε όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες των ΑΕΙ. Η εκπόνηση εξωτερικών αξιολογήσεων ξεκίνησε το 2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2014. Η εκπλήρωση του συνόλου των εξωτερικών αξιολογήσεων εξαρτάται άμεσα από την εξεύρεση και διαθεσιμότητα κατάλληλων «συνεργατών», ώστε να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του έργου. Οι συνεργάτες θα πρέπει να προέρχονται από τους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους:
· των ανθρωπιστικών επιστημών ή καλών τεχνών,
· των νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών,
· των επιστημών υγείας ή βιολογίας,
· των οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων,
· των μηχανικών ή γεωτεχνικών επιστημών και
· των θετικών επιστημών ή της πληροφορικής.
· της διοίκησης ή οικονομίας,
· των επαγγελμάτων υγείας ή πρόνοιας,
· των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών και
· των τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστημών ή τροφίμων.
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 23 Νοεμβρίου 2013,( ώρα 17:00).

Αναλυτική προκήρυξη εδώ 

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά