Εξωτερικοί συνεργάτες για το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του και των δράσεων που σχετίζονται με αυτή, όπως η υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, η υποβολή προτάσεων-έργων προς χρηματοδότηση από διαφόρους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και προσκλήσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων, η αξιολόγηση καινοτόμων συστημάτων και εφαρμοσμένων λύσεων ασφάλειας, προτίθεται να διευρύνει το δίκτυο εξωτερικών συνεργατών που διαθέτει.
Προς αυτή την κατεύθυνση καλεί επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικούς και εμπειρογνώμονες με αντικείμενο συναφές με τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:
• ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων,
• κυβερνοασφάλεια,
• ασύρματες επικοινωνίες,
• γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών,
• ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών,
• ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών,
• ανάπτυξη προτύπων,
• ανάλυση απειλών και κινδύνων ασφάλειας,
• διαχείριση έργων ασφάλειας,
• εγκληματολογίας,
• διεθνολογίας,
• νομικής,
• κοινωνιολογίας
Η εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συναφών έργων Ασφάλειας θα συνεκτιμηθεί. Επίσης το ΚΕ.ΜΕ.Α., ενόψη της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Συνεδρίου και σεμιναρίων σε θέματα ασφάλειας, ενδιαφέρεται και για τη σύναψη σύμβασης έργου, μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη των δράσεων αυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο, καλούνται όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες σύμφωνα με το παρόν πρότυπο), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση έως και την 29η Νοεμβρίου 2013 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kemea@kemea.gr .
Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες με τον κ. Ν. Μουστακίδη στο τηλέφωνο 210 748 1630 (εσωτ. 35) και ώρες 11πμ με 1μμ.Σχόλια