Θέση νομικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία – Ανάπτυξη)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους,
με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται, για την υλοποίηση του υποέργου 24 με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ΠΜΣ Εξειδίκευσης – Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία (MA in Art, Law and Economy) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών», να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
• Διδακτορικό Δίπλωμα από ελληνικό, αγγλικό, αμερικανικό, γερμανικό ή γαλλικό Πανεπιστήμιο στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία) του ΠΜΣ “MA in Art, Law & Economy”.
• Ερευνητική ενασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία), μονογραφίες ή δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά ιδίως ξενόγλωσσα ή τιμητικούς τόμους-συλλογικά έργα, υπό την προϋπόθεση του διακριτού της συμβολής της/ου ερευνήτριας/ή
• Άριστη Γνώση εφαρμογής βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows, εφαρμογών Microsoft Office, εφαρμογών διαδικτύου κ.α.)
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια σύμβασης μίσθωσης έργου: Ετήσια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της ανωτέρω πράξης – 31.12.2015). Συμβατικό τίμημα: 26.400,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι Προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 02 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός Δι.Πα.Ε., 14 χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Δόμνα Λυραντζοπούλου (τηλ. 2310-807527, fax: 2310-474569, e-mail: d.lyratzopoulou@ihu.edu.gr). (πηγή: diorismos.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά