Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού για νομικά μαθήματα στο ΤΕΙ Κρήτης

Το ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη για πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες των Τμημάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος προτίμησής τους την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από 6-7-2013 μέχρι και 25-7-2013. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια