Διάρκεια του εννόμου συμφέροντος (νομολογία ευρωπαϊκού δικαστηρίου)

Αριθ. 62/2013 : 28ης Μαΐου 2013 Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-239/12 P.  Abdulrahim κατά Συμβουλίου και Επιτροπής.Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας. Πρόσωπο εις βάρος του οποίου είχε επιβληθεί το μέτρο της δεσμεύσεως κεφαλαίων διατηρεί το έννομο συμφέρον του να ζητήσει την ακύρωση από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια του μέτρου αυτού, ακόμη κι αν αυτό καταργήθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης.
«(…) Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο υπενθυμίζει, κατ ’ αρχάς , τη νομολογία του, με την οποία έχει δεχθεί ότι το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος δεν παύει απαραιτήτως να υφίσταται λόγω του ότι η προσβαλλόμενη πράξη έπαυσε να παράγει αποτελέσματα κατά τη  διάρκεια της δίκης. Αντιθέτως, το θιγόμενο από την πράξη αυτή πρόσωπο διατηρεί το έννομο συμφέρον του να ζητήσει την ακύρωσή της για να αποκατασταθεί ο ίδιος στην προτέρα κατάσταση ή να υποχρεωθεί ο εκδότης της προσβαλλομένης πράξεως να επιφέρει στο μέλλον τις δέουσες τροποποιήσεις και να αποτραπεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο κίνδυνος επαναλήψεως της πλημμέλειας ή, τέλος, για να ασκήσει στο μέλλον αγωγή αποζημιώσεως». Περίληψη της απόφασης στο curia.europa.eu

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά