Η οικονομική κρίση δεν αποτελεί έκτακτο γεγονός για αναπροσαρμογή του μισθώματος. Αοριστία αγωγής (νομολογία)

Μον.Πρωτ.Σπάρτης 10/2013: Αοριστία αγωγής αναπροσαρμογής μισθώματος. Η γενική οικονομική κρίση δεν αποτελεί έκτακτο γεγονός, ιδίως στην ελληνική οικονομία, η οποία έχει από μακρόν συνεχείς διακυμάνσεις.  "(…) Η ενάγουσα ζητεί να αναπροσαρμοσθεί το μηνιαίο μίσθωμα του επιδίκου ακινήτου (...), από την επίδοση της αγωγής και εφεξής και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά της έξοδα.
Με το παραπάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αγωγή, της οποίας επιχειρείται η θεμελίωση στο άρθρο 388 ΑΚ είναι αόριστη, καθόσον, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, δεν εκτίθενται στο δικόγραφο της τα αναγκαία περιστατικά, που μπορούν να δικαιολογήσουν την εφαρμογή της ως άνω διάταξης, αφού θα έπρεπε, εκτός των άλλων, να εκτίθενται γεγονότα απρόβλεπτα και έκτακτα, εξαιτίας των οποίων μεταβλήθηκαν τα περιστατικά που αποτέλεσαν θεμέλιο της σύμβασης. Η επικαλούμενη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και η συνακόλουθη μείωση της μισθωτικής αξίας του μίσθιου ακινήτου που οφείλεται στην μείωση της ζήτησης για μίσθωση ανάλογων ακινήτων ούτε έκτακτα, ούτε απρόβλεπτα περιστατικά μπορούν να χαρακτηριστούν. Περαιτέρω, για τη θεμελίωση της αγωγής στη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, Θα έπρεπε να παρατίθενται στο δικόγραφο της πρόσφορα και συγκεκριμένα, προσδιοριστικά για την αναπροσαρμογή του μισθώματος, συγκριτικά στοιχεία, δηλαδή η μισθωτική αξία και η εξελικτική πορεία και τάση συγκεκριμένων όμορων με το μίσθιο ακινήτων, χωρίς να αρκεί η γενική αναφορά στη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών λόγω μείωσης της μισθωτικής αξίας ανάλογων μισθίων. Συγκεκριμένα, δεν εκτίθεται ποια είναι τα ακίνητα αυτά, δεν αναφέρεται η τοποθεσία τους και η έκταση τους, ούτε προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα  κατά τα οποία είναι μισθωμένα και τα αντίστοιχα για κάθε χρονική περίοδο μισθώματα που καταβάλλουν οι μισθωτές τους. Επισημαίνεται ότι οι ελλείψεις αυτές στο δικόγραφο της αγωγής δεν μπορούν να θεραπευθούν ούτε με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή στο περιεχόμενο εγγράφων γιατί τούτο αντίκειται στην αρχή της τήρησης της προδικασίας (άρθρα 111 και 224 εδ.α΄ ΚΠολΔ). Κατόπιν τούτων, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω της αοριστίας της(…)" (δημοσίευση: τ.ν.π. Nomos)

Σχόλια