Αίτηση ακύρωσης για τις αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων του δημοσίου άσκησαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Η ανακοίνωση του ΔΣΑ αναφέρει μεταξύ άλλων: "Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών καθώς και Δικηγόροι που συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  (ΝΠΙΔ) του δημοσίου τομέα, άσκησαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθμ. 2/844/0022/4-1-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία επεκτάθηκε υποχρεωτικά στα ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα η ισχύς της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ.
Εν προκειμένω, αφενός ελλείπει η αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση και αφετέρου παραβιάζεται ο νόμος, αφού ο νομοθέτης προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού των αποδοχών με διάταξη αναγκαστικής ισχύος αποκλειστικά στους εμμίσθους δικηγόρους που απασχολούνται σε Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Περαιτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση παρεμβαίνει σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, κατ’ ευθεία παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, ενώ θίγεται και η κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, καθώς ο νομοθέτης έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά τις αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων συγκεκριμένων δημοσίων υπηρεσιών. Τέλος, με την προσβαλλομένη απόφαση, θίγονται περιουσιακά δικαιώματα που προστατεύονται από το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ ενώ παραβιάζεται και η αρχή της αναλογικότητας".
Η αίτηση ακύρωσης στο dsa.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά