Απόφαση αποζημίωσης για καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης

Απόφαση αποζημίωσης εις βάρος του Δημοσίου για καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Επιδίκασε υπέρ της ενάγουσας αποζημίωση 3.000 ευρώ λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης. Με την 320/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα ν.1406 και αναστολών) κρίθηκε ότι η περίοδος που πρέπει να ληφθεί υπόψη, προκειμένου να κριθεί αν συντρέχει ή όχι υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης στην κρινόμενη περίπτωση, άρχισε στις 1.4.2004, με την κατάθεση της αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και έληξε στις 17.4.2012,με τη δημοσίευση της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ακολούθως, κρίθηκε ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κυρίως μεταξύ της κατάθεσης της αγωγής της αιτούσας (1.4.2004) και του προσδιορισμού αρχικής δικασίμου (17.10.2008) και ακολούθως, μεταξύ της συζήτησης της υπόθεσης (30.1.2009) και δημοσίευση της απόφασης (17.4.2012) οφείλεται αποκλειστικώς στο χειρισμό της υπόθεσης από το δικαστήριο, χωρίς, μάλιστα, να δικαιολογείται από τυχόν νομική ιδιαιτερότητα ή αποδεικτική δυσκολία της υπόθεσης. Επίσης, κρίθηκε ότι το χρονικό διάστημα των οκτώ ετών και δεκαέξι ημερών που μεσολάβησε από την έναρξη μέχρι τη λήξη της επίμαχης διαδικασίας δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εύλογης διάρκειας της δίκης, κατά την έννοια του άρθρου 57 του ν.4055/2012,ούτε άλλωστε τις απαιτήσεις της λογικής προθεσμίας, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.1 της Ε.Σ.Δ.Α. και περαιτέρω ότι η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε πράγματι στην αιτούσα ηθική βλάβη, συνιστάμενη στην αγωνία, την ταλαιπωρία και την αβεβαιότητα που υπέστη κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας και ότι για την αποκατάσταση της βλάβης αυτής πρέπει να της επιδικαστεί εύλογο χρηματικό ποσό ως δίκαιη ικανοποίηση. Τέλος, ως προς τον καθορισμό του ποσού αυτού κρίθηκε ότι νόμω βασίμως προβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο η αναλογική μείωση των επιδικαζόμενων από το Ε.Δ.Δ.Α. ποσών σε παρόμοιες υποθέσεις λόγω της καθιέρωσης ειδικού ένδικου βοηθήματος και η προσαρμογή των ίδιων ως άνω ποσών στην προκύπτουσα από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σημαντική πτώση του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συνακόλουθα του διαθέσιμου κατά κεφαλή εισοδήματος.  (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
To ποσό που επιδικάστηκε είναι πολύ μικρό σε σχέση με την απαράδεκτη καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, η οποία οφείλεται στους γνωστούς λόγους, της κακής αποδοτικότητας των δικαστικών λειτουργών και της έλλειψης ελέγχου από τα αρμόδια όργανα.