Ακατάσχετο μισθών και συντάξεων

Σύμφωνα τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εξαιρούνται από την κατάσχεση οι απαιτήσεις μισθών ή συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό ισχύει, αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση για διατροφή που στηρίζεται στο νόμο ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης ή για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας, οπότε επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση ως το μισό, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγεθος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γάμος για την αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.
Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθενται με τη μορφή μισθοδοσίας στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη, ο νόμος προβλέπει την εξαίρεση των μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών από την δυνατότητα κατάσχεσης και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα.
Η εξαίρεση ισχύει μόνο στην έκταση που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την επιβολή της κατάσχεσης έως την επόμενη ημέρα της καταβολής, το ποσό της εξαιρούμενης από την κατάσχεση απαίτησης. Δηλαδή ο μισθός ή η σύνταξη, που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν μπορούν να κατασχεθούν μέχρι την επόμενη ημέρα της καταθέσεως για το ποσό στο οποίο ανέρχονται. Μπορεί όμως να κατασχεθεί το ποσό που υπερβαίνει έναν μηνιαίο μισθό ή μία μηνιαία σύνταξη του οφειλέτη, καθώς επίσης και αν το ποσό παραμείνει στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη πέραν της επομένης ημέρας από εκείνη που καταβλήθηκε.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά