Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Παραγραφή της αξίωσης (νομολογία)

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Παραγραφή της αξίωσης: (...) Κατά το άρθρο 932 εδαφ. 3 ΑΚ σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στην οικογένεια του θύματος εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Κατά το άρθρο 937 του ίδιου κώδικα η απαίτηση από αδικοπραξία και επομένως και η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης παραγράφεται μετά πενταετία αφότου ο παθών έμαθε τη ζημία και τον υπόχρεο σε αποζημίωση.
Κατά την έννοια της πιο πάνω διάταξης η πενταετής παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο ζημιωθείς έλαβε γνώση τόσο της ζημίας, όσο και του υπόχρεου προς αποζημίωση. Η δε διαδρομή της προθεσμίας αυτής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 241 ΑΚ αρχίζει την επομένη της ημέρας που έγινε το γεγονός, που αποτελεί την αφετηρία της και λήγει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242 ΑΚ, μόλις περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά νόμον εξαιρετέα, όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία εργάσιμη. Κατά δε το άρθρο 243 ΑΚ προθεσμία που έχει υπολογισθεί σε χρόνια λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου χρόνου. Αντίστοιχη δε ημερομηνία του χρόνου είναι της έναρξης της προθεσμίας και όχι του αφετηρίου γεγονότος (ΟΛ.ΑΠ 23/1971). (απόφαση ΑΠ 166/2012, δημοσίευση: τ.ν.π. Nomos)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά