Καθορισμός αποδοχών των δικηγόρων του δημοσίου

Με την εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών υπ΄αρ. 2/19352/0022/20.02.2013 καθορίστηκαν οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επισημαίνεται ότι για τους ως άνω δικηγόρους των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005, θα εφαρμοστεί το ίδιο καθεστώς με αυτό των δικηγόρων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στην κατάργηση του χρονοεπιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 9 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, που προβλεπόταν μέχρι τις 31-12-2012. Από 1-1-2013 δεν υπολογίζεται χρονοεπίδομα στις αποδοχές των ανωτέρω. Διαβάστε την εγκύκλιο στο taxheaven.gr

Σχόλια