Καταχρηστική η επίσχεση εργασίας από τον εργαζόμενο όταν ο εργοδότης αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα (νομολογία)

Mον. Πρωτ. Αθηνών 51/2012: H εναγομένη (εργοδότρια) αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα με οφειλές προς τρίτους, ενώ λόγω των προβλημάτων αυτών από τον Ιανουάριο του έτους 2009 αντιμετώπισε προβλήματα και ως προς την εμπρόθεσμη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων της, μεταξύ των οποίων και της ενάγουσας. Για το λόγο αυτό, η τελευταία με την από 2009 δήλωση της, η οποία κοινοποιήθηκε στην εναγομένη αυθημερόν, άσκησε το δικαίωμα της για επίσχεση της εργασίας της για τις μη καταβληθείσες δεδουλευμένες αποδοχές (...).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ενάγουσα άσκησε νόμιμα το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας της, εφόσον είχε αξίωση από ληξιπρόθεσμες παροχές, πλην όμως αυτό υπερβαίνει τα όρια τα διαγραφόμενα στο άρθρο 281 ΑΚ (κατάχρηση δικαιώματος), καθόσον η καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών της, όπως και άλλων εργαζομένων, οφειλόταν όχι σε υπαιτιότητα ή δυστροπία της εναγομένης αλλά στην ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση αυτής, γεγονός που ήταν γνωστό στην ενάγουσα. Επιπλέον, η εναγομένη κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη, ακόμη και με εκποίηση των ακινήτων της, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους και τρίτους. Επομένως, η ενάγουσα περιήλθε σε υπερημερία ως προς την προσφορά της εργασίας της και δεν δικαιούται τους αξιούμενους μισθούς υπερημερίας, λόγω επισχέσεως εργασίας, δεκτής γενομένης ως ουσιαστικά βάσιμης της ένστασης του άρθρου 281 ΑΚ που παραδεκτά πρότεινε η εναγομένη. (δημοσίευση: τ.ν.π. Nomos)

Σχόλια