Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2000 ευρώ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διάδικους ως εναλλακτική επιλογή, αντί των διαδικασιών που ισχύουν βάσει του δικαίου των κρατών μελών. Η απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος χωρίς κήρυξη της εκτελεστότητας και χωρίς καμία δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισης της εν λόγω απόφασης. Σύμφωνα με την διαδικασία, το έντυπο Α αποστέλλεται στο δικαστήριο που έχει τη σχετική δικαιοδοσία, το οποίο συμπληρώνει το προοριζόμενο για αυτό τμήμα του «εντύπου απάντησης». Εντός 14 ημερών από την παραλαβή του εντύπου αίτησης το δικαστήριο επιδίδει αντίγραφο στον εναγόμενο, καθώς και το συμπληρωμένο έντυπο απάντησης. Ο εναγόμενος καλείται να απαντήσει εντός 30 ημερών, και το δικαστήριο αποστέλλει κατόπιν αντίγραφο της τυχόν απάντησης στον ενάγοντα εντός 14 ημερών.
Μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της τυχόν απάντησης του εναγομένου, το δικαστήριο είτε εκδίδει απόφαση για τη μικροδιαφορά, είτε ζητά περισσότερες λεπτομέρειες γραπτώς από τα μέρη, είτε καλεί τους διαδίκους σε ακρόαση. Στην περίπτωση της ακρόασης, δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο. Με το έντυπο αυτό (και, εάν χρειάζεται, με μετάφρασή του στη γλώσσα του άλλου κράτους μέλους) και με αντίγραφο της απόφασης, η απόφαση κηρύσσεται εκτελεστή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Άρνηση εκτέλεσης της απόφασης σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να υπάρξει μόνο όταν αυτή είναι ασυμβίβαστη με άλλη απόφαση που έχει εκδοθεί σε αυτό το κράτος μέλος με τους ίδιους διαδίκους. Η εκτέλεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και διαδικασίες του κράτους μέλους στο οποίο εκτελείται η απόφαση.
Εδώ θα βρείτε τα τυποποιημένα έντυπα για την ευρωπαϊκή διαδικασία των μικροδιαφορών. Τυχόν δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις, τιμολόγια κλπ. επισυνάπτονται στο έντυπο. (πηγή: e-justice.europa.eu)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά