Γνωμοδότηση του ΝΣΚ: Ανίσχυρη και άκυρη η απόφαση του Πρωτοδικείου που είχε κρίνει παράνομη την είσπραξη του τέλους ακινήτων από τη ΔΕΗ

Με γνωμοδότησή του (αρ.629/2012) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους "αδειάζει" τους δικαστές του Πρωτοδικείου Αθηνών που εξέδωσαν την απόφαση 1101/2012, η οποία είχε εκδοθεί επί της συλλογικής αγωγής του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994 και είχε κρίνει τη νομιμότητα της επιβολής και της διαδικασίας βεβαιώσεως και εισπράξεως του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα με την επίμαχη δικαστική απόφαση η ΔΕΗ υποχρεώθηκε 1)να μην διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το τέλος ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011, 2)να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011,
3)να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ που αποφάνθηκε επί σχετικού ερωτήματος, η υπ’ αριθμ.1101/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως προς τις παρατιθέμενες στην περίληψη του ερωτήματος διατάξεις της, είναι, κατ’ άρθρο 313 παρ.1 περ.β’ του ΚΠολΔ, ανύπαρκτη, ήτοι ανίσχυρη και αυτοδικαίως άκυρη, ως εκδοθείσα επί διαφοράς που δεν ανήκει στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και, επομένως, δεν παράγει δεδικασμένο, ούτε έχει δεσμευτική ισχύ. Κατά το σκεπτικό της απόφασης η επίδικη αγωγή δεν είχε ως αντικείμενο την επίλυση διαφοράς ιδιωτικού δικαίου, η οποία υπάγεται στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, αλλά διοικητικής διαφοράς ουσίας, η οποία υπάγεται στην δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Όλο το κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια