Θέση μέλους στις Επιτροπές Πρσφύγων με πτυχίο νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Ελλάδας) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση μέλους στις Επιτροπές Προσφυγών (άρθρο 3 του Ν.3907/2011 και άρθρα 26 και 32, παρ.1, του ΠΔ 114/2010) αρμόδιες για την εξέταση προσφυγών κατά απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα προτείνει ένα μέλος σε καθεμία από τις τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών που θα συγκροτηθούν και των οποίων τα μέλη θα ορισθούν  με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
Ελληνική υπηκοότητα
Πτυχίο νομικών ή πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στα παραπάνω επιστημονικά πεδία
Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ζητήματα προσφύγων ή σε συναφή πεδία
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης υπολογιστή (MS Οffice)
Θα συνεκτιμηθούν η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, η εξειδίκευση στο προσφυγικό δίκαιο και η γνώση άλλων γλωσσών.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου
2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου
3.Επιστολή του ενδιαφερόμενου στην οποία θα περιγράφονται οι λόγοι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προτεινόμενη θέση
4.Αντίγραφα τίτλων σπουδών και των πράξεων αναγνωρίσεώς τους, τίτλων ξένων γλωσσών και άλλων βεβαιώσεων από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα
5.Τουλάχιστον μία (1) συστατική επιστολή
6.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
Διαδικασία υποβολής αίτησης:
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013.
Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση LAMPROPO@unhcr.org ή με συστημένη επιστολή υπόψη κ. Κωνσταντίνας Λαμπροπούλου, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ταγιαπιέρα 12, 11525 Αθήνα.
Τίτλος της σχετικής ηλεκτρονικής ή ταχυδρομικής αλληλογραφίας θα είναι: «Θέση Μέλους Επιτροπών Προσφυγών» και το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου.
Για περαιτέρω σχετικές διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Λαμπροπούλου Κωνσταντίνα στα τηλ. 210 6726462/ 6756801, καθημερινά 13.00 – 14.00.
Θα ειδοποιηθούν για την περαιτέρω διαδικασία μόνο οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο της προεπιλογής το οποίο θα διεξαχθεί επί τη βάσει του φακέλου της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (πηγή: unhcr.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά