Διεύρυνση αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη με το ν.4097/2012

Ο Συνήγορος του Πολίτη θα εξετάζει πλέον αν παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών στους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, όταν δέχεται καταγγελίες για διακρίσεις λόγω φύλου σε εργασιακά θέματα. Αυτό προβλέπει ο νέος νόμος 4097/2012 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας − Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που δημοσιεύθηκε στις 3.12.2012, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Ειδικότερα, ο νόμος στοχεύει στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική απασχόληση ή συμβάλλουν στην άσκηση τέτοιας απασχόλησης. Σημαντική καινοτομία του νόμου είναι η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες (άρθρο 6), το οποίο να επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων. Αναμένεται η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα ορίζει ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας που θα χορηγεί το σχετικό επίδομα, καθώς και το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος αυτού.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται, με το άρθρο 8 του συγκεκριμένου νόμου, ως φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων. Υπενθυμίζεται ότι ο Συνήγορος είναι ήδη επιφορτισμένος με την προώθηση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου (ν.3896/2010).

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά